Wat doet HYA voor bewonerscommissies?

Bewonerscommissies op stap
Uitje voor bewonerscommissies in 2015.

Huurders Ymere Amsterdam hecht aan overleg zo dicht mogelijk bij de huurders. Dat begint op het niveau van een wooncomplex, woonblok of een pand. Bewonerscommissies zijn dan het eerste aanspreekpunt voor HYA en voor Ymere. Maar er is natuurlijk meer: er zijn ook zaken die voor u als huurder in uw wijk of buurt of zelfs voor alle regio’s van Ymere belangrijk zijn.

Overleg met bewonerscommissies in Stedelijk Overleg

Heel belangrijk is het overleg met directies op het niveau van de drie regio’s van Ymere. In Amsterdam zijn dat:

 • Noord (hier valt Centrum onder),
 • West ( hier vallen: West Zuid en Nieuw West onder),
 • Oost (hier vallen Oost en Zuid Oost onder).

HYA-bestuurders hebben viermaal per jaar overleg met hen. In dat overleg worden onderwerpen besproken die bewonerscommissies hebben aandragen. Tijdens de inloopbijeenkomsten, die speciaal voor bewonerscommissies (bc’s) zijn ingesteld, wordt gekeken naar wat er speelt en wat extra aandacht verdient. Dus voorafgaand aan het overleg met de regiodirecteuren kunnen huurders en bewonerscommissies in die regio’s onderwerpen inbrengen. HYA kan uw opmerkingen, klachten en voorstellen ook voor activiteiten meenemen naar het regio-overleg met de regiodirecteuren.

Onderwerpen die huurders in bewonerscommissies aandragen zijn onder andere:

 • Servicekosten zijn niet inzichtelijk of blijken niet te kloppen,
 • Woningruil in woongroepen is niet duidelijk,
 • Zeer gebrekkige opvolging door Ymere van het oplossen van technische klachten,
 • Geen duidelijkheid over wat een bc mag inbrengen bij renovatie en ingrijpende renovatie en/of sloop van woningen,
 • Slechte communicatie tussen huurders en bc’s bij renovatie en/of sloop van woningen,
 • Ymere reageert niet adequaat op slechte tot zeer slechte staat van onderhoud van een complex, woning of panden,
 • Ymere lijkt hakken in het zand te zetten om eigen plannen door te voeren,
 • Ymere roept argwaan op bij huurders in bc’s ook al is er geregeld overleg.

Overleg met Ymere via SHY

HYA is met drie bestuursleden vertegenwoordigd in de koepel van Ymere-huurders, de Samenwerkende Huurders Ymere (SHY), die sinds december 2010 is opgericht. SHY overlegt geregeld met de Raad van Bestuur van Ymere en eenmaal per jaar met de Raad van Commissarissen. HYA-vertegenwoordigers doen dit samen met vertegenwoordigers van de huurders van Ymere in Almere, Haarlem, de Haarlemmermeer en nog een aantal plaatsen waar Ymere ook bezit heeft. Meestal gaat het over onderwerpen zoals huurbeleid, servicekostenbeleid, huurverhoging, gemengd beheer of parkeerbeleid.

Omdat SHY op basis van de overlegwet adviesrecht heeft, is Ymere bij beleidswijzigingen verplicht aan SHY advies te vragen. Binnen zes weken reageert SHY hierop met haar advies.  Bijvoorbeeld over:

 • de hoogte van de huur en het huurbeleid,
 • de kwaliteit van de dienstverlening,
 • de kwaliteit en staat van onderhoud van de woningen,
 • de participatie van huurders,
 • de leefbaarheid in buurten en wijken.

Wat is er bereikt door HYA en SHY in de afgelopen twee jaar?

 • participatie van huurders/bewoners staat bovenaan op de agenda van Ymere en haar medewerkers,
 • HYA heeft een evaluatie laten maken door een onafhankelijk onderzoeker naar een ingrijpende renovatie die heel problematisch verliep, waardoor de rol en verantwoordelijkheden van alle deelnemers in dit proces nog eens duidelijk werden gedefinieerd.
 • er zijn cursussen gegeven voor bewoners en medewerkers van Ymere over wat participatie in de praktijk inhoudt,
 • HYA regelde ondersteuning voor bewonerscommissies die te maken kregen met ingrijpende renovatie,
 • Ymere gaat steeds beter luisteren naar haar huurders in bewonerscommissies,
 • Ymere stelde een klachtenambassadeur aan,
 • de rol van huurders in een complex met een vereniging van eigenaren is in een enkele regio uitgelegd,
 • trouwe klanten krijgen een tegemoetkoming in de huurstijging na verhuizing,
 • de korting op de huurtoeslag wordt deels teruggegeven door een korting op het service-abonnement,
 • voor ouderen is het aantrekkelijker gemaakt om binnen hun complex te verhuizen naar een kleinere woning,
 • verhuizen binnen een woongroep is maatwerk, dus de huurder evenals Ymere mag een wens hebben,
 • bij verhuizen werden aan de nieuwe bewoner onnodig hoge administratiekosten in rekening gebracht. Die zijn verlaagd en naar aanleiding hiervan zijn deze kosten voor alle corporaties in Amsterdam vastgesteld op € 56,50 voor sociale huurders en € 30 voor de andere huurders,
 • bij betaling van de huur via internet worden geen administratiekosten meer in rekening gebracht,

Ymere laat beter zien wat ze doet met de huuropbrengsten en daardoor kan SHY en dus ook HYA het beleid effectiever beïnvloeden.

Kortom HYA in Amsterdam, en ook SHY voor alle huurders van Ymere, hebben uw belangen als huurders steeds vooropgesteld door ze waar mogelijk te behartigen.