2020 staat in het teken van beter samenwerken

Op 15 januari organiseerde HYA haar nieuwjaarsreceptie. Met ruim 80 mensen proosten we op het nieuwe jaar. Een jaar dat volgens de bestuursvoorzitter van de huurderskoepel Peter Weppner in het teken staat van samenwerken. In een vlammende speech betoogde Weppner dat er op veel punten een andere manier van samenwerken met corporatie Ymere nodig is. Een waar de huurders in vroeg stadium wordt betrokken bij planvorming. Ook vertelde hij dat er flinke stappen om hiertoe te komen al gezet zijn. Lees hier de volledige speech waar hij in vogelvlucht terugkijkt op 2019 en een vooruitblik geeft naar de ambities van dit jaar.

Nieuwjaarstoespraak van Huurders Ymere Amsterdam

Goedenavond dames en heren, van harte welkom in het Amsterdams Museum. Dit blijft toch een voortreffelijke locatie! Fijn dat we hier samen zijn met deze mooie groep mensen. Ik zie veel leden van bewonerscommissies, ik zie collega-bestuurders en ik zie vertegenwoordigers van Ymere. Samen werken wij aan wonen, samen werken wij voor en aan onze stad. En over dat samenwerken wil ik het onder meer graag met jullie hebben.

In deze speech neem ik u in vogelvlucht mee langs 2019 – Wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt? – om te eindigen met een vooruitblik naar 2020. Waar gaan we naartoe? En wat willen we anders in onze samenwerking? Een kleine sneakpreview: we willen in onze samenwerking met Ymere af van commentaar geven op reeds gemaakte plannen, we willen naar samenwerking vooraf.

Goed, 2019.

Toen het jaar begon bundelden Amsterdamse huurderskoepels hun kracht door de FAH op te richten (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels). De rest van het jaar heeft de FAH de huurdersstem laten horen aan diverse overlegtafels.
Niet alleen aan die van de Prestatieafspraken, we zaten ook bij de Kaderafspraken, vernieuwing woningtoewijzing, herhuisvesting, duurzaamheid, voorraadontwikkeling etc. etc.

Uiteraard vergde het overleg over de vierjarige prestatieafspraken de meeste tijd en energie, maar ook andere onderwerpen vroegen en kregen veel aandacht. De bestuursleden van de FAH duizelde het wel eens van de hoeveelheid onderwerpen waarover een standpunt moest worden ingenomen.

En om je een mening te vormen moet je even de tijd hebben (we zijn niet allemaal een Peter R. de Vries…). Wij hebben tijd nodig om informatie in te winnen, om de achterban raad te plegen… Vaak kregen we daar voldoende tijd voor, maar even zo vaak waren de andere partijen zich niet echt bewust van het feit dat er vrijwillige bestuurders aan tafel zaten en moest er het liefst gisteren gereageerd worden.

Met kunst en vliegwerk en soms wat irritatie is het bestuur van de FAH er in geslaagd “de boel bij elkaar te houden”, zoals burgemeester Job Cohen zo vaak zei.
Deze samenwerking heeft resultaat gehad. Er zijn prestatieafspraken uitgekomen die soms een frons opriepen en af en toe pijn deden, maar waar we ook trots op zijn. Het meest trots ben ik op het feit dat wij in Mokum eindelijk de voorraad sociale huurwoningen laten groeien! Ik kan jullie vertellen: dat is niet in alle grote steden van Nederland het geval.

Uiteraard had de bemoeienis met de FAH soms ook zijn weerslag op het bestuur van HYA. Ik wil daarom mijn medebestuurders, Tiene Sanmoestaman, Marianne Knollenburg, GerritJan Jong, Mesut Ergül, Tatyana Rudenok en zeker niet te vergeten Martha Teunen heel hartelijk danken voor hun support gedurende het afgelopen jaar.

Een speciaal woord voor Martha Teunen, die er per 1 januari 2019 al twee termijnen van 4 jaar op had zitten en te kennen had gegeven te willen stoppen; tot onze blijdschap besloot zij in 2019 toch nog één jaar door te willen gaan als bestuurslid. Nu heeft Martha definitief afscheid van HYA genomen.

Martha heel hartelijk dank voor je geweldige inzet en kennis gedurende de afgelopen 9 jaar. Wat zullen we je missen!

In 2019 is er nog iets bijzonders gebeurd.

Ondanks dat HYA jarenlang enorm zijn best heeft gedaan om nieuwe bestuursleden te werven, slaagden we er maar niet in om nieuwe en vooral jonge mensen te werven voor een bestuursfunctie. Maar wat schetste onze verbazing toen, na een lumineus idee van Marianne om op ouderwetse wijze met een folder/flyer huurders van Ymere in Amsterdam te gaan benaderen; er ineens meer dan 60 aanmeldingen kwamen van huurders die bereid waren zich in te zetten voor HYA. 60!

U begrijpt dat een bestuur niet kan bestaan uit 60 leden, dus we hebben uit dit formidabele aantal 5 nieuwe bestuursleden gekozen en dat zijn:

Audrey Hiawat
Siewdat Badloe
Gilmore Schultz
Jan Immerman
Jarek Majchrowicz

Wij zijn deze aspirant-bestuursleden zeer dankbaar voor hun bereidheid en enthousiasme om bestuurslid te willen worden.

Helaas bracht 2019 ook verdrietig nieuws. Ons oud-bestuurslid Marga van der Erve is overleden evenals mevrouw Shimanszki van BC de Banne. Onze gedachten zijn bij hun nabestaanden.

Ook landelijk was er van alles aan de hand in volkshuisvestingsland. Zo waren er beleidsvoornemens en consultaties hierop. Gek als wij zijn op samenwerken (ja ja: zelfs met deze minister!) hebben wij uitgebreid gereageerd op het beleid over huur- en inkomensgrenzen en servicekosten. Niet dat dat veel geholpen heeft, want de minister heeft toch vastgehouden aan haar dogmatische standpunten.
Deze samenwerking met de regering kan wel wat minder eenzijdig. Zeker in een tijd van Wooncrisis moet er veel beter naar huurdersbelangenorganisaties worden geluisterd!

2019 gaat ook te boek als het jaar waarop eindelijk op grote schaal geageerd is tegen de verfoeide verhuurdersheffing en andere overmatige belastingen voor sociale verhuurders. Laten we hopen dat die in 2020 allemaal van tafel gaan.

En dan kom ik tot slot aan bij Ymere: onze grote samenwerkingspartner. Natuurlijk is er in 2019 met Ymere over een diversiteit aan onderwerpen gesproken en onderhandeld. Van administratiekosten tot servicekosten, van hittewoningen tot loden leidingen en van de verkoop van sociale huurwoningen tot gebiedsbeheer.

Bij de loden leidingen blijf ik graag iets langer stilstaan, omdat het zo’n groot en actueel probleem is. Gelukkig zijn we hierin snel geïnformeerd door Ymere. We zitten nu dan ook samen met bewoners in de projectgroep om mee te denken en te praten, hierin worden we ondersteund door !Woon. De problematiek is zeer complex en heeft grote impact voor bewoners. Ik vind het dan ook belangrijk om te zeggen dat het hoge prioriteit heeft voor HYA, dat zal in 2020 ook zo zijn.

Verder over onze samenwerking met Ymere: De communicatie van Ymere en haar werkprocessen bleven ook in 2019 de aandacht vragen van HYA. Er zijn nog steeds, of weer nieuwe knelpunten tussen huurders en Ymere. Vooral de zogenaamde gemengde (VVE) complexen vragen voortdurende aandacht.

Toch heeft onze samenwerking met Ymere ook voor een aantal positieve resultaten gezorgd in 2019; hiervan vindt u een overzicht in het jaarverslag van 2019. Een paar resultaten wil ik niet onbenoemd laten:

-Via brieven en tijdens overleggen heeft HYA aandacht gevraagd voor de positie van thuiswonende mantelzorgende volwassen kinderen. Met succes! We zijn blij dat Ymere nu deze mantelzorgers de mogelijkheid biedt om medehuurderschap te verkrijgen.

-Ymere was mede dankzij onze inzet in 2019 de enige corporatie in Amsterdam die niet voor de maximale huursomstijging van 2,6% ging (maar voor 1,9%). Toch ook het vermelden waard. Helaas: in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst… enfin.

-HYA heeft een spectaculaire online groei meegemaakt. Mede dankzij de digitale nieuwsbrieven wordt de website van HYA veel vaker bezocht door actieve huurders.

-En helemaal aan het eind van 2019 heeft HYA nieuwe procesafspraken gemaakt met Ymere. Afspraken waarin we eerder worden betrokken. Afspraken waar we meer invloed kunnen hebben!

Dat brengt ons bij 2020: Het jaar 2020 staat in het teken van beter samenwerken.

Om een goede belangenbehartiger te kunnen zijn voor alle Ymere-huurders in Amsterdam zijn er twee met elkaar verbonden zaken belangrijk: kennis en samenwerking. We hebben voortdurend kennis nodig. Wij moeten op de hoogte blijven van wet- en regelgeving (geen makkie in volkshuisvestelijk Amsterdam!), van het beleid en de projecten van Ymere. En weten wat er speelt bij Bewonerscommissies en bij huurders van Ymere. Die kennis krijgen we door goed samen te werken met huurders en bewonerscommissies en met de SHY. Want om invloed te kunnen hebben, moet je samen sterk staan.

En natuurlijk hebben we een goede samenwerking nodig met Ymere, Let op: niet samen werken maar samenwerken. Ymere moet ons nog beter informeren over projecten, beleid en beleidswijzigingen, over problemen en kansen. Alleen als wij van hen het hele plaatje te zien krijgen, kunnen we sterke adviezen geven. Zij moet ons serieus nemen en echt luisteren naar onze adviezen. En zich houden aan afspraken die we maken.

Wij geloven er in: het gaat ons lukken deze goede samenwerking tot stand te brengen. Door middel van bijeenkomsten, gesprekken, scholingen, adviezen en protocollen. We gaan nog beter samenwerken en ervoor zorgen dat huurders tijdig en intensief worden betrokken. We gaan van commentaar achteraf naar invloed vooraf!

Namens het bestuur van HYA wens ik u allen een voorspoedig, gezond en gematigd (wat huur betreft dan) 2020!!!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief