richtingaanwijzerU vindt hier een aantal wetten en overeenkomsten die erg belangrijk zijn voor bewonerscommissies.

De Overlegwet

De belangrijkste wet voor bewonerscommissies en huurdersverenigingen is de Overlegwet, formeel ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’. Deze wet geeft bewonerscommissies informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.

Zo hebben bewonerscommissies (bc) en huurdersverenigingen (hv) recht op informatie van de verhuurder over bijvoorbeeld sloopplannen, het onderhoud van hun woning en de huurprijzen. Ook hebben ze recht op overleg: de corporatie moet minimaal één keer per jaar in gesprek gaan met een bc en hv. Ook mogen huurdersorganisaties en bewonerscommissies de verhuurder advies geven over beleidswijzigingen en hebben ze het recht onderwerpen op de agenda te zetten van het jaarlijks overleg.

Download de Overlegwet als pdf.

Samenwerkingsovereenkomst Ymere en SHY

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is vastgelegd wat huurder en verhuurder moeten doen om aan de eisen van de Overlegwet te voldoen. Deze overeenkomst is eigenlijk een uitbreiding van de Overlegwet – met nog wat meer rechten voor bewonerscommissies – en wordt het meeste door huurders gebruikt. Handig is ook de erin opgenomen kruisjeslijst, die precies aangeeft welke rechten er zijn bij welke onderwerpen.

Download de Samenwerkingsovereenkomst als pdf.

Amsterdamse kaderafspraken

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbouwingDe Amsterdamse corporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben afspraken vastgelegd over de invloed van huurders op renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. De kern van deze ‘Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering’ is dat de positie van huurders bij renovatieprojecten in heel Amsterdam is versterkt. De afspraken gelden tot 2020.

In de afspraken worden huurders via hun bewonerscommissies in een vroeger stadium door hun woningcorporatie betrokken bij de voorgenomen aanpak van een renovatie en kunnen ze advies geven op voorkeursscenario’s voor vernieuwing van hun wooncomplex.

Download de Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering als pdf.

Reglement Bewonerscommissies van HYA

In ons reglement staat hoe wij al huurdersvereniging omgaan met bewonerscommissies. Welke rechten en welke plichten hebben zij en welke wij? Dit reglement is van toepassing op bewonerscommissies en huurdersverenigingen die erkenning en subsidie aanvragen bij de Stichting Huurders Ymere Amsterdam.

Download het Reglement Bewonerscommissies van HYA als pdf

Verschil tussen klankbordgroep en bewonerscommissie

Leden van een klankbordgroep zitten in de klankbordgroep op persoonlijke titel en hebben niet de verplichtingen tegenover de achterban die een BC wel heeft. De belangrijkste verplichting van een bewonerscommissie is dat het aannemelijk moet kunnen maken dat zij het overleg voert namens de bewoners van ‘haar’ complex(en). Een klankbordgroep heeft geen officiële status in de Overlegwet, maar (…)