Nuttige documenten voor bewonerscommissies

Home 9 Bewonerscommissies en huurdersverenigingen 9 Nuttige documenten voor bewonerscommissies

U vindt hier wetten en overeenkomsten die erg belangrijk zijn voor Amsterdamse bewonerscommissies die bij HYA aangesloten zijn.

 

De Overlegwetrichtingaanwijzer

De belangrijkste wet voor bewonerscommissies en huurdersverenigingen is de Overlegwet, formeel ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’. Deze wet geeft bewonerscommissies informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.

Zo hebben bewonerscommissies (bc) en huurdersverenigingen (hv) recht op informatie van de verhuurder over bijvoorbeeld sloopplannen, het onderhoud van hun woning en de huurprijzen. Ook hebben ze recht op overleg: de corporatie moet minimaal één keer per jaar in gesprek gaan met een bc en hv. Ook mogen huurdersorganisaties en bewonerscommissies de verhuurder advies geven over beleidswijzigingen en hebben ze het recht onderwerpen op de agenda te zetten van het jaarlijks overleg.

Download de Overlegwet als pdf.


Samenwerkingsafspraken AFWC, FAH, gemeente (ook bekend als Prestatieafspraken)

De gemeente Amsterdam, de corporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepels (verenigd in de FAH) hebben nieuwe samenwerkingsafspraken vastgesteld. Deze afspraken vormen het kader waarbinnen de 3 partijen in de periode 2020 t/m 2023 samenwerken aan de volkshuisvesting in Amsterdam.

De afspraken gaan over:

  1. Beschikbaarheid
  2. Betaalbaarheid
  3. Woningzoekenden en doelgroepen
  4. Kwetsbare groepen en wonen met zorg
  5. Kwaliteit en duurzaamheid
  6. Leefbaarheid en ontwikkelbuurten
  7. Financiën
  8. Monitoring en aanspreekbaarheid

Download de Samenwerkingsafspraken 2020 t/m 2023 als pdf.


Samenwerkingsovereenkomst Ymere en SHY

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is vastgelegd wat huurder en verhuurder moeten doen om aan de eisen van de Overlegwet te voldoen. Deze overeenkomst is eigenlijk een uitbreiding van de Overlegwet – met nog wat meer rechten voor bewonerscommissies – en wordt het meeste door huurders gebruikt. Handig is ook de erin opgenomen kruisjeslijst, die precies aangeeft welke rechten er zijn bij welke onderwerpen.

Download de Samenwerkingsovereenkomst als pdf.


Amsterdamse kaderafspraken

De Amsterdamse corporaties, de Amsterdamse huurderskoepels en de gemeente Amsterdam hebben afspraken vastgelegd over de invloed van huurders op renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. De kern van deze Kaderafspraken is dat de positie van huurders bij renovatieprojecten in heel Amsterdam is versterkt.

In de afspraken worden huurders via hun bewonerscommissies in een vroeg stadium door hun woningcorporatie betrokken bij de voorgenomen aanpak van een renovatie en kunnen ze advies geven op voorkeursscenario’s voor vernieuwing van hun wooncomplex.

Download Handboek Vernieuwing en Verbetering 2020 – 2023 – Amsterdamse Kaderafspraken als pdf.


Reglement Bewonerscommissies van HYA

In ons reglement staat hoe wij als huurdersvereniging omgaan met bewonerscommissies. Dit reglement is van toepassing op bewonerscommissies en huurdersverenigingen die erkenning en subsidie aanvragen bij de Stichting Huurders Ymere Amsterdam.

Download het Reglement Bewonerscommissies van HYA als pdf

Aanvulling: Omdat er veel vragen zijn of het mogelijk is dat leden in een BC en huurdersvereniging zich kunnen laten vertegenwoordigen door hun (klein) kinderen, hebben we dit uitgezocht. En ja: het is onder een aantal voorwaarden mogelijk. Stem het wel af met uw regiomanager, bijvoorbeeld via een mail. Ook raden we sterk aan een reglement te maken om vast te leggen hoe je werkt met mandaten. Hier vindt u een voorbeeld-reglement dat u zou kunnen gebruiken.

Download het Voorbeeld huishoudelijk reglement HV of BC 2021


Verschil tussen klankbordgroep en bewonerscommissie

Leden van een klankbordgroep zitten in de klankbordgroep op persoonlijke titel en hebben niet de verplichtingen tegenover de achterban die een BC wel heeft. De belangrijkste verplichting van een bewonerscommissie is dat het aannemelijk moet kunnen maken dat zij het overleg voert namens de bewoners van ‘haar’ complex(en). Een klankbordgroep heeft geen officiële status in de Overlegwet, maar (…)


Stroomschema’s erkennen en intrekken erkenning van bewonerscommissie door HYA

Huurders Ymere Amsterdam is een stichting waar je je als bewonerscommissie (of huurdersvereniging) van een Ymere-complex bij aan kunt sluiten. Je hebt dan recht op financiële ondersteuning en je behoort tot de Stichtingsraad van HYA. Om je aan te sluiten, moet je erkend zijn als bewonerscommissies door HYA. In de volgende stroomschema’s ziet u hoe de procedure van erkenning loopt, ook vindt u de procedure van het intrekken van de erkenning door HYA.

 

Financieel Statuut HYA

Het Financieel Statuut is een uitwerking van artikel 13 van het Reglement Bewonerscommissies. In deze artikelen is bepaald dat elke bewonerscommissie die aangesloten is bij de Stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) in aanmerking komt voor financiële ondersteuning van HYA. De spelregels hoe de vaste bijdragen aan de bewonerscommissies worden vastgesteld, verdeeld en verantwoord, staan in ons Financieel Statuut dat vastgesteld is door het bestuur van HYA in samenspraak met Ymere.
 


Handleiding overleg wijkbeheerder met huismeestertaken

Het is belangrijk om als bewonerscommissie goed naar de inzet van de wijkbeheerder te kijken omdat dit gevolgen kan hebben voor het complex en voor de servicekosten. Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is met Ymere in gesprek gegaan om voor bewoners een sterke positie uit te onderhandelen in de afstemming van deze taken. Daarna heeft SHY in samenwerking met Ymere een handleiding gemaakt. Met deze handleiding wil de SHY de bewonerscommissie handvaten geven voor het overleg over deze inzet.
Handleiding overleg wijkbeheerder met huismeestertaken

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief