Beleidsdocumenten

Home 9 Over HYA 9 Beleidsdocumenten

Beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan HYA

Nederland zit in een wooncrisis, een klimaatcrisis en op dit moment in een coronacrisis en de economische crisis die daaruit voortvloeit. De verwachting is dat deze crises de aankomende jaren van grote invloed zullen zijn op de huurderswereld in Amsterdam. Het zijn de huishoudens met de laagste inkomens die er door deze crises het hardst op achteruit gaan.
HYA wil er samen met Ymere voor zorgen dat ondanks deze crises Amsterdam een leefbare stad blijft voor iedereen. Een stad waar er in alle wijken sociale huurwoningen zijn. Wij willen tweedeling in onze mooie stad tegengaan. HYA gelooft in een ongedeelde stad waar alle Amsterdammers samen wonen en werken.
Wij maken ons er hard voor dat de rekening van de crises niet bij de huurders wordt gelegd. Juist nu moet er aandacht zijn voor de excessief gestegen woonlasten van huurders. Juist nu moet er aandacht zijn voor de huurders die door de gestegen woonlasten met betaalproblemen kampen.
Ook willen we samenwerken om de leefbaarheid in buurten te vergroten. We denken hier aan goed gebruik en onderhoud van groen en van huizen, maar ook aan aandacht voor de mensen en de samenleving. Om onze doelen te bereiken zullen we samenwerken met Ymere. In die samenwerking zullen we de corporatie scherp houden om altijd het huurdersbelang voorop te stellen en om empathisch en vanuit de
menselijke maat te communiceren. Ook zullen we samenwerken met huurders. Huurders kunnen meer en meer de regierol in hun buurt pakken. HYA zal hierin alle ondersteuning bieden die ze kan.

Het beleidsplan draagt per onderwerp voorstellen aan. Meer lezen?

Download het Beleidsplan 2021-2025 – Door verbinding sterker (pdf) »


Werkplan 2022: HYA plust zich op

Met dit werkplan wil Huurders Ymere Amsterdam (HYA) u laten weten wat ze in 2022 gaat doen. We beschrijven onze doelstellingen en de manier waarop we die willen behalen. Natuurlijk komen al onze doelstellingen voort uit ons primaire doel: het behartigen van de belangen van Ymere-huurders.

 

Uiteraard spatten de nieuwe ambities er weer vanaf, mede ingegeven door ons nieuwe beleidsplan 2021-2025. Er zijn ook weer nieuwe uitdagingen. Hierbij valt te denken aan de steeds harder knellende en vastlopende woningmarkt, aan de gemeentelijke samensmelting van Weesp en Amsterdam per 24 maart 2022 (waarbij we een voorstel hebben gedaan om in 4 jaar tijd tot een stevige samenwerking te komen van de drie huurdersorganisaties) en last but not least aan de samenwerking met de nieuwe directeur/bestuurder van Ymere, de heer Erik Gerritsen.
Verder hebben de bestuursleden van HYA naar elkaar hun dromen uitgesproken. Wij dromen van een nog gelijkwaardiger samenwerking met Ymere; dat we ons – in het belang van de huurders – een nog sterkere partner tonen van Ymere, met name in het Stedelijk Overleg; dat Ymere empathischer wordt naar huurders, vooral bij het eerste contact (bijvoorbeeld met de klantenservice); dat we snel tot een hechte en gedragen samenwerking komen tussen WMM-Vechtstroom en HYA; dat we nog beter de kracht van huurders gebruiken (zoals in werkgroepen); dat er pilots gestart zijn met huurders die de eigenaarsrol in een VvE gaan vervullen; dat buurten sterker en leefbaarder worden, mede dankzij HYA en bewonerscommissies en huurdersverenigingen..

Lees over onze punten in het werkplan van 2022.

Download het Werkplan 2022 als pdf »

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief