Aan de slag met een bewonerscommissie

Wilt u zich als Ymere-huurders verenigen? Wilt u sterker staan in overleggen? Wilt u meer rechten? Lees dit artikel. 

Wilt u bepaalde zaken gezamenlijk met uw medehuurders oppakken? Misschien wilt u graag uw buren beter leren kennen, of wilt u werken aan meer saamhorigheid in het complex.
Ook kan het zijn dat u en andere bewoners graag meer of beter onderhoud willen. Dat kan gaan om een leukere inrichting van de binnentuin, om planmatig onderhoud zoals een schilderbeurt, maar het kan ook het schoonmaken van de trap of bergingsgangen betreffen. En misschien is er sprake van overlast in het complex of de buurt, van buren, of van verkeer, een lawaaiig bedrijf of van jongeren.

Samen sterker

In veel gevallen zal het niet makkelijk zijn om als enkele huurder dergelijke zaken aangepakt te krijgen. Dan is het opzetten van een bewonerscommissie of een huurdersvereniging een goed idee. In dit artikel gaat het verder over het opzetten van een bewonerscommissie. Samen sta je sterker en kun je meer werk verrichten. Ook kan samenwerken van belang zijn om duidelijk te maken dat een wens of kwestie niet alleen u zelf betreft, maar ook bij andere huurders leeft. Samen zal het mogelijk zijn om een beter resultaat te halen. Als bewonerscommissie wordt u de gesprekspartner van Ymere en heeft u meer rechten dan een individuele huurder.

Wist u dat we een digitale cursus hebben over het opzetten van een bewonerscommissie?  Kijk hier.

bewonerscommissie

1. Hoe krijg je een bewonerscommissie op gang?

Om te beginnen: ga het gesprek aan. Praat met uw buren: delen zij uw zorgen, hebben zij dezelfde wens of eenzelfde probleem? Als blijkt dat dit zo is, probeer hen dan ervan te overtuigen om samen een aanpak te verzinnen.

 1.  Zodra er twee mensen bij elkaar zijn, is de eerste stap gezet. Het is wel verstandig dan nog steeds te werken aan vergroten van de commissie door met alle bewoners in contact te treden.
 2. Er zijn verschillende manieren om uw buren te bereiken. Een aantal suggesties hiervoor zijn: een enquête rond sturen waarin gevraagd wordt wat iedereen vindt van het complex, een bewonersavond organiseren waarbij een wens of knelpunt onderwerp van gesprek is en er gezocht wordt naar oplossingen enzovoorts. Welke methode het beste is, hangt af van de bewoners van het complex.
 3. Zodra er een groep is gevormd is het verstandig te bepalen wat de groep precies wil. Maak een plan met elkaar waarin wordt vastgelegd welke zaken u wilt aanpakken. Verdeel ook de taken onderling.
 4. Kijk vervolgens naar de partners die nodig zijn om tot oplossingen te komen. Voor zaken die heel direct met de woningen te maken hebben is dat Ymere.
  Voor zaken die meer met de publieke ruimten, een straat of een plein, rondom de woningen hebben te maken is dat in elk geval het stadsdeel en soms ook de politie, brandweer, hulpverleners, of bijvoorbeeld jongerenwerk

  Voorbeeld:
  In een complex ergeren bewoners zich aan de zeer vuile trappenhuizen. Daarnaast zijn er problemen met het sluiten van de balkondeuren. Ook vinden de bewoners dat er een speelplek moet komen voor de kinderen die in de buurt wonen want er zijn weinig plekken voor hen en het verkeer is druk.
  Voor de schoonmaak en de balkondeuren moet er contact opgenomen worden met Ymere. Dit gaat over de huizen zelf en daar is Ymere verantwoordelijk voor. Voor het speelplek ligt dat ingewikkelder. Als dat niet in de binnentuin kan dan moet het op straat. Er is niet veel ruimte dus er moet een goede plek gezocht worden.

  Het stadsdeel onderhoudt de straten en pleinen en het groen. Om een speelplek te realiseren, moet dus overlegd worden met het stadsdeel.

Lees ook het interview met BC Gein voorzitster Gé Ruijfrok om een beeld te vormen >>

2. Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken?

Nee, dat is niet zo. Er zijn verschillende plaatsen waar bewoners terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij het opzetten van een bewonerscommissie.

 • Huurders Ymere Amsterdam (HYA) biedt ondersteuning aan bij het opzetten van de commissie en vertegenwoordigt de commissies in de overleggen met Ymere
 • Stichting !Woon
  In alle stadsdelen is Stichting !Woon te vinden. De medewerkers/adviseurs kennen de buurt en kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een enquête of uitnodiging voor de bewoners. Vaak is er ook een ruimte waar de bewoners bij elkaar kunnen komen en kunt u als actieve bewoner gebruik maken van faciliteiten als een kopieerapparaat.
 • Ymere
  Ook Ymere ondersteunt ook bewonerscommissies .Dit betekent vaak dat er faciliteiten beschikbaar worden gesteld zoals de mogelijkheid om kopieën te maken of een vergaderplek. De contactpersoon is de consulent.

3. Moeten de bewoners dit allemaal zelf betalen?

Alle activiteiten kosten geld. Ook het opzetten van een bewonerscommissie brengt kosten met zich mee.

HUURDERS YMERE AMSTERDAM kent een regeling waarmee bewonerscommissies financiële ondersteuning krijgen. Het gaat om een bescheiden bedrag per jaar waarmee de commissie de lopende kosten (brieven, uitnodigingen, telefoon etc.) kan betalen.

Voor het ontvangen van financiële bijdragen kan de bewonerscommissie een aparte bank- of girorekening openen. Dit hoeft niet, maar kan wel handig zijn. Kleinere bijdragen kunnen de commissies laten overmaken naar de giro- of bankrekening van de penningmeester. Meestal wordt er wel gevraagd om achteraf aan te geven waar het geld aan uit wordt gegeven, een verantwoording. Het is dus verstandig alle bonnetjes e.d. van uitgaven goed te bewaren.

Huurders Ymere Amsterdam

4. De bewonerscommissie wel of niet een eigen rechtspersoon?

Veel bewoners denken dat het noodzakelijk is om een officiële vereniging te worden voordat je als bewonerscommissie erkend wordt door de verhuurder of bijvoorbeeld het stadsdeel. DAT IS NIET ZO.

HUURDERS YMERE AMSTERDAM heeft via de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) met Ymere afspraken gemaakt waarin is vastgelegd wanneer een bewonerscommissie erkend moet worden als gesprekspartner.

In het kort komen de spelregels erop neer dat een complexorganisatie als overlegpartner voor een complex wordt erkend als deze onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Alle bewoners in staat zijn gesteld een mening te geven over de oprichting
• Alle bewoners van het complex worden in staat gesteld om deel te nemen aan de commissie
• De commissie komt op voor de belangen van alle bewoners in het complex (een bewonerscommissie is geen actiegroep)
• Er niet al een andere commissie actief is in het complex

Erkend worden

Wanneer u erkend wilt worden als bewonerscommissie, vult u hier een u aanmeldformulier in. Dan wordt de procedure voor erkenning in gang gezet.

Na aanmelding wordt vanuit HYA contact met u opgenomen voor een kennismaking.

De volledige afspraken zijn terug te vinden in de Samenwerkingsovereenkomst Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere: SHY.

5. Iets meer over het werk van Huurders Ymere Amsterdam (HYA)

 • HYA is een stichting die de belangen behartigt van de aangesloten bewonerscommissie bij de regiomanagers van Ymere in Amsterdam.
 • Het bestuur van HYA bestaat uit vrijwilligers waarvan het merendeel bestaat uit huurders van Ymere. HYA heeft een eigen kantoor en een secretariaat. Op beleidsniveau wordt de organisatie ondersteund door adviseurs van Stichting !Woon.
 • De stichting heeft een stichtingsraad en deze wordt gevormd door de bewonerscommissies.
 • Het stedelijk overleg is de plek waar HYA en de regiomanagers van Ymere overleggen op tactisch en operationeel niveau over alle zaken die Ymere gaat uitvoeren in Amsterdam.
 • Alle Ymere bewonerscommissies in Amsterdam kunnen zich aansluiten en zo meebeslissen over het beleid en de inzet van Huurders Ymere Amsterdam.
 • Ten minste drie maal per jaar wordt een HYA stichtingsraad georganiseerd waarvoor alle bewonerscommissies worden uitgenodigd.
 • Vier maal per jaar verschijnt een nieuwsbrief voor de bewonerscommissies. Hiermee worden bewonerscommissies geïnformeerd over voor hen belangrijke Amsterdamse of landelijke ontwikkelingen.
 • De eigen website geeft veel actuele en algemene informatie.
 • Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is een aparte stichting en vertegenwoordigt de lokale huurdersorganisaties van Ymere. De HYA is  vertegenwoordigd in de SHY. De SHY overlegt en adviseert met de directieraad van Ymere over het algemene beleid op strategisch niveau betreffende de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

HUURDERS YMERE AMSTERDAM is aangesloten bij de FAH (Federatie Amsterdamse Huurders) en de Nederlandse Woonbond. Zo wordt de stem van de Amsterdamse Ymere-huurders ook gehoord bij overleg over het gemeentelijke en landelijke beleid.