Bewonerscommissie of huurdersvereniging?

Renovatie Van der Pekbuurt Ymere

Bijeenkomst van de huurdersvereniging Van der Pekbuurt.

Welke vorm u als huurders kiest, heeft geen gevolgen voor erkenning door Huurders Ymere Amsterdam. Voor erkenning kijken we onder andere naar wie de huurders zijn en hoeveel huurders van Ymere u als commissie of vereniging vertegenwoordigt.

Het verschil
Het verschil tussen deze twee organisatievormen is vooral juridisch van aard. Een bewonerscommissie is een informelere vorm van vereniging van huurders die geen rechtspersoon is. Een huurdersvereniging is dat wel en meestal wordt voor het lidmaatschap contributie gevraagd. Beide organisaties kunnen zich bij HYA aanmelden voor erkenning. En als erkenning volgt, bent u – de gesprekspartner – van de bewoners in uw complex die u vertegenwoordigt. Ymere moet met u om tafel als er problemen zijn of als u een leuke activiteit voor bewoners wilt organiseren.

HYA erkent beide vormen
Wat voor de bewonerscommissie geldt, geldt ook voor de huurdersvereniging. In de keuze die u maakt speelt HYA geen rol. HYA kan dus bewonersommissies en huurdersverenigingen erkennen als vertegenwoordiger van huurders in een complex of straat.

Wat is een vereniging?
Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet. De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 26 t/m 52. Een vereniging wordt in het algemeen opgericht bij de notaris die hiervan een akte opmaakt. Dit is niet noodzakelijk, maar zonder notaris heeft de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid. Wanneer een vereniging bij de notaris opgericht is, zijn er ook statuten. Hierin staat ten minste de naam en plaats van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders. Ook moet er worden bepaald wat er met een batig saldo van de vereniging gebeurt in geval van ontbinding of er moet een wijze omschreven worden hoe de bestemming van een batig saldo zal worden bepaald. Verder laat de Nederlandse wet ruimte over om andere zaken in de statuten vast te leggen.

Hulp nodig?
U kunt een Toolkit voor bewonerscommissies downloaden. Hoewel dit een wat ouder document is, staat er wel uitvoerige informatie in over hoe en waarom u een bewonerscommissie opricht.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief