‘Gemeente: investeer in energiedisplays die ook verbruik warmtenet aangeven’

Als je direct inzicht hebt in je energieverbruik, ga je vaak bewuster om met energie. En dan heb je een lagere energierekening. Het is bewezen: energiedisplays werken. Maar ze kunnen nu nog geen energieverbruik van warmtenetten bijhouden. Daarom heeft het Amsterdamse platform voor energiepioniers 02025 een brief geschreven aan de gemeente Amsterdam. Als de gemeente er voor kan zorgen dat er voldoende displays worden besteld, kunnen ze wél aangepast worden voor warmtenet.

Huishoudens die gebruik maken van een energiedisplay, gekoppeld aan de slimme meter, besparen gemiddeld 5% op hun energierekening. Dit blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is heel mooi. Voor een gemiddeld Amsterdams huishouden betekent dit een jaarlijkse 133 kg CO2 minder en een gemiddeld € 66 per jaar lagere energierekening met, elk jaar opnieuw. Bij slecht geïsoleerde huurwoningen kan deze besparing nog veel hoger uitvallen.

Voor alle Amsterdamse huishoudens

Om deze meters ook geschikt te laten maken voor woningen die op het warmtenet zijn aangesloten (dit worden er in de toekomst heel veel), is een aanpassing nodig. Die aanpassing kan gemaakt worden als er minimaal 10.000 stuks worden afgenomen. Het Amsterdamse platform voor energiepioniers: 02025 heeft nu een brief gestuurd aan de wethouder van de gemeente Amsterdam om ‘regie te nemen voor het beschikbaar maken van energiedisplays voor alle (!) Amsterdamse huishoudens met bijzondere aandacht voor die huishoudens die op het warmtenet zijn of nog worden aangesloten’.

Om ervoor te zorgen dat de Amsterdammers de displays ook echt gaan gebruiken zal er, zo zegt 02025, worden samenwerkt met lokale partijen als Stichting !Woon, Amsterdamse corporaties en hun huurdersverenigingen.
Op landelijk niveau wordt het aanbieden van energiedisplays ook al gestimuleerd door Aedes en de Woonbond via het initiatief ‘Meters Maken’.

Meer lezen:
Energierekening omlaag met energiedisplay – Aedes – 22 oktober 2020energiedisplays
5% besparing mogelijk met energiedisplay – Stichting !Woon – 21 april 2021

Hieronder vindt u de hele brief van 02025:

Geachte wethouder, beste Marieke

Amsterdam heeft zich als doel gesteld koploper te zijn in de Nederlandse energietransitie en u, als verantwoordelijk wethouder, mag die kar trekken. Met de Transitievisie warmte heeft Amsterdam een grote opgave om de komende jaren tienduizenden huishoudens aan te sluiten op warmtenetten, als onderdeel van de ambitie om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten t.o.v. 1990.

Op 15 april jl echter kopte het Parool met ‘Amsterdam mijlenver van klimaatdoel’. In plaats van 55% koerst Amsterdam op een 37% lagere CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990. Op dezelfde dag uitte u daarom bij het transitieplatform 02025 een hartenkreet met een oproep voor goede ideeën, die op draagvlak kunnen rekenen.

Wij helpen u en Amsterdam graag een stukje van het gat tussen -55% en -37% te vullen. Hiervoor hebben we een eenvoudig, maar krachtig voorstel, waarmee u niet drie, maar vier vliegen in één klap kunt slaan: u verlaagt het Amsterdamse energiegebruik en de uitstoot van CO2, u zorgt dat Amsterdamse huishoudens meer geld in hun portemonnee overhouden, u verhoogt het draagvlak voor duurzaamheidsbeleid en tot slot effent u de weg voor andere Nederlandse steden met warmtenetten en toont u daarmee Amsterdams leiderschap.

 Klimaatkans

Uit een recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de toepassing van energieverbruik displays (kosten circa € 100 per stuk) door huishoudens een bewezen en kosteneffectieve manier is om het energiegebruik per huishouden met gemiddeld 5% te verminderen. Dit komt door de eenvoudige weergave van het ‘real-time’ verbruik en het structureel in zicht zijn van een display. Stichting !Woon heeft op kleine schaal inmiddels ervaring opgedaan met het installeren van deze energiedisplay. Voor een gemiddeld Amsterdams huishouden betekent dit een jaarlijkse reductie van 133 kg CO2 een verlaging van de energierekening met gemiddeld circa € 66 per jaar, elk jaar opnieuw. Met name bij slecht geïsoleerde huurwoningen, vaak bewoond door huishoudens met een smalle beurs of bij grotere gezinnen kan deze besparing nog aanzienlijk hoger uitvallen. Dit mag met recht laaghangend fruit genoemd worden. Ter vergelijking: de kosten per vermeden kg CO2 van een energiedisplay zijn 4 x lager dan die van zon-PV panelen, 0,75 €/kg versus ruim 3,00 €/kg en de terugverdientijd van zulke displays ligt tussen de 1-2 jaar. Een ‘no-regret’ – maatregel dus!

Belangrijke bijvangst is dat dit op dit punt bewoners ook een positief punt ervaren van de energietransitie, ze besparen in plaats van dat het geld kost en ze kunnen echt zelf iets doen, het brengt het gesprek op gang en vergroot mogelijk het draagvlak voor verdere verduurzamingsstappen.

Drempel voor warmtenetten

Het uitrollen van deze energiedisplays voor alle 430.000 Amsterdamse huishoudens zou op termijn dus 57.100 kg CO2 besparing per jaar kunnen opleveren, 5,2% van het huishoudelijk verbruik in Amsterdam en ruim 1% van de huidige totale Amsterdamse verbruik. Onmisbare percentages!

Alle Amsterdamse huishoudens? Daarvoor moet eerst nog een noodzakelijke stap worden gezet: Het aanpassen van de display (nu alleen weergave van gas en elektriciteit) voor woningen, die zijn of worden aangesloten op het warmtenet. Een order voor een minimale afname van 10.000 stuks is hiervoor nodig. Uw inzet kan hier het verschil maken om te zorgen dat er een display beschikbaar komt, dat geschikt is voor alle type huishoudens om dit laaghangende ‘klimaatfruit ‘ook daadwerkelijk te plukken!

Gevraagde actie

We vragen uw regie te nemen voor het beschikbaar maken van energiedisplays voor alle Amsterdamse huishoudens met bijzondere aandacht voor die huishoudens die op het warmtenet zijn of nog worden aangesloten. Hierbij is het essentieel dat de gekozen aanpak ook borgt dat de huishoudens de displays ook echt in gebruik nemen (niet door de brievenbus gooien, maar installeren en uitleggen). Samenwerking met lokale partijen is hierbij essentieel. Stichting !Woon heeft hier al ervaring mee en daarnaast zijn de gesprekken geopend met de Amsterdamse corporaties en hun huurdersverenigingen. Op landelijk niveau wordt het aanbieden van energiedisplays al gestimuleerd door Aedes en de Woonbond via het initiatief ‘Meters Maken’.

Voor een eerste start vragen wij u € 1 miljoen voor de aanschaf van displays en circa € 500.000 organisatiebudget (organisatie/installatie/communicatie) vrij te maken. Het gaat dan om de uitrol van 10.000 displays, die worden aangepast om ook realtime inzicht te geven in het verbruik bij een warmtenet. Een mogelijke financieringsbron is de RRE-W subsidie, waaruit Amsterdam € 5,94 miljoen van het Rijk toegewezen heeft gekregen, maar mogelijk zijn er ook andere financieringsmogelijkheden uit het duurzaamheidsbudget.

Tegelijkertijd effent u het pad voor andere steden in Nederland met een warmtenet doordat Amsterdam als koploper er dan voor heeft gezorgd dat er ook een energiedisplay op de markt komt die geschikt is voor huishoudens aan het warmtenet. Iets wat immers op steeds grote schaal gaat gebeuren!

Met vriendelijke groet,

02025: René Jansen