Huuraanpassing voor Ymere-huurders in 2021

Uw woningcorporatie Ymere en SHY (de samenwerkende huurdersorganisaties van Ymere) onderhandelen elk jaar over de huuraanpassing. Dit jaar verliepen deze onderhandelingen anders doordat Den Haag ingreep. HYA is blij met deze interventie! Zo werd er vastgelegd dat de gereguleerde sector (sociale huur) dit jaar 0% mag stijgen. Er werd een wet eenmalige huurverlaging aangenomen. En er is een maximale huurverhoging vastgesteld voor vrije-sectorhuurders. We zetten de zaken voor u op een rij.

Geen huurverhoging sociale huurders

Huurders in de gereguleerde sector krijgen dit jaar geen huurverhoging! Weet u niet of u in de gereguleerde (sociale) sector huurt? Check dat hier.

De huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte (kamers) en woonwagens is in 2021 ook 0%.

Kan ik huurverlaging krijgen?

Speciaal voor huurders met een laag inkomen die een sociale huurwoning bij een woningcorporatie huren heeft de overheid een nieuwe regeling in het leven geroepen. Is uw huur hoger dan € 633,25 (1- en 2 – persoonshuishouden) of € 678,66 (grotere huishoudens) en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2021 in aanmerking komen voor huurverlaging. Meer over deze eenmalige huurverlaging leest u in dit stuk op de website van Ymere.

Deze huurverlaging geldt niet voor mensen die een vrije-sector-contract hebben.

 

passende huur

Betalingsproblemen

Voor huurders met betalingsproblemen is er een aantal mogelijkheden. Ymere heeft afgesproken aan maatwerk te doen. Dit betekent:

  • (Soepele) Betalingsregelingen. Neem hiervoor contact op met Ymere. Kijk hier.
  • Als u een huur heeft boven de liberalisatiegrens en een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag: dan
    kan Ymere dit op uw aanvraag verlagen naar liberalisatiegrens. Dit is dit jaar niet van toepassing omdat u dan waarschijnlijk al een eenmalige huurverlaging krijgt.
  • Als u een inkomensterugval heeft en een vrije sector contract bij Ymere, dan is het mogelijk dat u in aanmerking kan gaan komen voor de tijdelijke huurkorting. Ymere en SHY zijn nog in overleg over deze regeling.

Vrije sector contracten

Ymere was helaas niet gevoelig voor het pleidooi van huurdersorganisatie SHY om ook voor de vrije sector de huuraanpassing op 0% te zetten. Deze sector mag nu wettelijk een maximale huurverhoging van inflatie + 1% geven. Dat betekent dat vrije sector-huurders maximaal 2,4% verhoging mogen krijgen in 2021.

Bij Ymere hebben de vrije sector huurders contracten waarin staat dat de huurverhoging gelijk is aan inflatie, met een minimum van 2%. Ymere handhaaft deze contracten en verhoogt dit jaar dus met 2%. Ze blijft daarmee onder de wettelijk maximale huurverhoging van 2,4%.

huuraanpassing Ymere 2021

Extra afspraken tussen SHY en Ymere

In de onderhandelingen over de huuraanpassing tussen de huurdersorganisatie SHY (waar HYA deel van uitmaakt) en Ymere zijn twee extra afspraken gemaakt. Deze zijn:

1: SHY en Ymere maken afspraken over de toepassing van de wet Tijdelijke Huurkorting voor de vrije sector.

Verhuurders kunnen huurders een tijdelijke huurkorting geven als deze tijdelijk met financiële problemen kampen.
Een huurder kan bijvoorbeeld minder inkomsten binnenkrijgen doordat opdrachten wegvallen. In zo’n geval kan een tijdelijke huurkorting wat financiële lucht geven. Een tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft ook ruimte om te zoeken naar een woning die beter past bij het nieuwe inkomensniveau.
Ymere en SHY hebben afgesproken dat zij afspraken gaan maken hoe de wet tijdelijke huurkorting ingevuld gaat worden voor vrije sector huurders. We houden u op de hoogte.

2: Mensen die zichzelf aanmelden en recht hebben op de wet Eenmalige Huurverlaging krijgen een huurverlaging per 1 mei.
Dat geldt ook als zij hun aanvraag veel later in het jaar indienen. Dan krijgen ze met terugwerkende kracht per 1 mei de huurverlaging.
Mensen die zelf in de eerste drie maanden van dit jaar hun aanvraag hebben ingediend, krijgen de huurverlaging op de 2e eerste van de maand volgend op de indiening. Dus vóór 1 februari ingediend, dan gaat de huurverlaging op 1 maart in (lees ook het artikel ‘Vraag NU huurverlaging aan’).

Voor huurders die door de Belastingdienst aan woningcorporatie Ymere zijn doorgegeven gaat de huurverlaging op 1 mei in.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het voorstel tot huuraanpassing. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen een verhoging. Stichting !Woon geeft hier informatie over op haar website.

passende huur

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief