Meer hulp voor huurders met financiële problemen

Woningcorporaties, maatschappelijk dienstverleners en de gemeente Amsterdam gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende financiële problemen bij huurders van woningcorporaties. Al jaren ondersteunen ze met een gezamenlijke aanpak huurders die in de problemen komen door huurschulden. In deze coronacrisis wordt de aanpak geïntensiveerd. De partners hebben een statement opgesteld om hun intentie kracht bij te zetten.

Dit is een onbewerkt persbericht van de gemeente Amsterdam .

Wethouder Armoede Marjolein Moorman: “De sterke daling van het aantal huisuitzettingen in de afgelopen jaren is het gevolg van de succesvolle samenwerking van gemeente en woningbouwcorporaties binnen bijvoorbeeld de Vroeg Eropaf aanpak. Toch blijft elke huisuitzetting er één teveel, vooral wanneer er kinderen bij zijn betrokken. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel huurders die (een deel) van hun inkomen zijn verloren. Het is enorm van belang dat we huurders juist in deze zware periode niet in de steek laten en ze zo vroeg mogelijk helpen. Daarom hebben we besloten om de samenwerking met de woningcorporaties te intensiveren met een specifieke ‘corona-aanpak’. Maatwerk, coulance en het vroegtijdig signaleren van (dreigende) achterstand zijn belangrijke aspecten in deze aanpak.”

 Corona-aanpak

Iedere huurder die een (dreigende) financiële achterstand heeft krijgt een hulpaanbod. Bijvoorbeeld in de vorm van een overbruggingsperiode tussen aanvraag en uitbetaling van corona en huurinkomensregelingen. Het uitgangspunt is dat corporaties en huurders goed contact met elkaar hebben en dat de huurders snel contact opnemen met de gemeente om te bekijken hoe een vervangend inkomen geregeld kan worden in combinatie met het betalen van vaste lasten zoals de huur. Deze aanpak wordt ingezet zolang als het nodig is.

Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, is blij met de intensieve aanpak: “We hebben als woningcorporaties samen met de maatschappelijke organisaties en gemeente in de afgelopen jaren een goed systeem van vroegsignalering en hulpverlening opgezet. We vertrouwen er op dat we daarmee ook deze coronacrisis het hoofd kunnen bieden. Belangrijk is dat huurders bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan het oplossen van betalingsproblemen. Neem snel contact op met je corporatie als je denkt dat je je huur niet meer kan betalen! We roepen ook mantelzorgers op om alert te zijn op huurbetalingen de van degene voor wie je zorgt. Dat geldt ook voor familie en vrienden die de taal niet spreken of op een andere manier kwetsbaar zijn.”

Directe actie bij coronacrisis

Bij de start van de coronacrisis hebben de corporaties direct actie ondernomen. De samenwerking tussen corporaties onderling en met maatschappelijk dienstverleners en de gemeente werd geïntensiveerd. Dit bleek hoognodig want tot nu toe hebben zich 1100 huurders van woningen en nog eens 1500 huurders van bedrijfspanden zich gemeld vanwege dreigende huurachterstanden door verlies van inkomen. Gelukkig kan een groot deel van deze groep aanspraak maken op inkomensregelingen en andere tegemoetkomingen vanuit de rijksoverheid, waardoor – ook met terugwerkende kracht – de huur weer kan worden betaald.

Will van Schendel, bestuurder van de Sociale Maatschap, ziet een nieuwe groep Amsterdammers in de problemen komen. “We staan met onze expertise en jarenlange ervaring klaar om iedereen te helpen die door de huidige crisis in de problemen dreigt te komen. Door de actieve samenwerking met de corporaties is de maatschappelijke dienstverlening in staat een passende oplossing te zoeken. Huurders kunnen zich ook direct bij ons melden.”

Resultaten 2019

De corporaties, gemeente en maatschappelijk dienstverleners in Amsterdam hanteren een ‘sluitende aanpak’ van acties en sturen steeds strakker op het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurschulden. Projecten binnen deze samenwerking zijn Geregelde Betaling, Vroeg Eropaf en Eropaf. Ook verzekeraars, energieleveranciers en de Sociale Verzekeringsbank doen mee aan vroegsignalering. Het resultaat van deze samenwerking is dat in 2019 in slechts 78 gevallen tot ontruiming van corporatiewoningen werd overgegaan. In al die gevallen hadden de huurders een langdurige huurschuld en weigerden zij hulp en betalingsregelingen. Het aantal van 78 is ruim een kwart minder dan in 2018; toen waren er nog 106 ontruimingen. Naast deze 78 waren er in 2019 nog ongeveer 30 ontruimingen op basis van huurschulden in combinatie met sterke overlast en/of woonfraude door de huurder.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief