Nieuwe prestatieafspraken voor de Amsterdamse volkshuisvesting

De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels hebben nieuwe afspraken gemaakt over de toekomst van de ruim 186.000 corporatiewoningen in Amsterdam. De prestatieafspraken gelden voor de komende vier jaar en moeten bijdragen aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

De gemeente Amsterdam, de huurderskoepels (FAH en Arcade) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) hebben nieuwe afspraken gemaakt voor de periode 2024-2027. Er is afgesproken dat de corporaties in samenwerking met de gemeente in die periode zo’n 30.000 woningen verbeteren en verduurzamen en jaarlijks 1.900 tot 2.500 woningen bouwen. Met deze afspraken zetten de partijen de groei van het aantal sociale huurwoningen voort en breken we de trend door versneld te verduurzamen. Ook gaan we nauwer samenwerken aan de leefbaarheid in woonwijken. Dit alles met oog voor de betaalbaarheid voor de huidige en toekomstige huurders.

De belangrijkste afspraken op een rij:

 

  • Het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen.
  • Het doorzetten van de groei van het aantal betaalbare huurwoningen in de stad. Een grotere rol voor huurders en huurderskoepels in de uitvoering.
  • Inzetten op gemengde wijken door het beperken van verkoop sociale huurwoningen in negen gebieden.
  • Meer samenwerken aan leefbaarheid op gebiedsniveau.

Reinier van Dantzig (waarnemend wethouder Volkshuisvesting): “Elke Amsterdammer heeft recht op een goed, duurzaam en betaalbaar dak boven het hoofd. De gesprekken over hoe we dit voor elkaar moeten krijgen waren soms lastig maar we zijn er uitgekomen omdat we allemaal hetzelfde willen. Ik ben dan ook trots dat we tot een pakket voor de komende vier jaar zijn gekomen dat prettig, duurzaam en betaalbaar wonen voor iedereen een stap dichterbij brengt. ”

Peter Weppner (voorzitter FAH): “De prestatieafspraken zijn het resultaat van de intensieve gesprekken tussen de drie partijen. Niet alles wat de FAH wilde, is gerealiseerd. Binnen de huidige omstandigheden is dit het best haalbare. Wij zijn heel blij met de grotere rol voor communicatie en participatie van de huurders en de FAH ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Anne-Jo Visser (directeur AFWC): “We gaan door met onze maatschappelijke opgave. We hebben een goed en stevig proces gehad en er zijn ambitieuze afspraken gemaakt, zeker gezien de veranderende economische omstandigheden. Deze Amsterdamse prestatieafspraken voor de periode 2024-2027 markeren een belangrijk moment, waarop we samen met de gemeente en huurderskoepels gaan optrekken om te zorgen voor betaalbare en goede woningen in fijne buurten voor iedereen in Amsterdam.”

Vervolg

De afspraken worden nu voorgelegd aan de achterban van de huurdersorganisaties, de gemeenteraad en de raden van commissarissen van de corporaties. Er is afgesproken om voor zover mogelijk al per 1 januari 2024 te werken in de geest van de afspraken. De ondertekening is voorzien voor half maart.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief