Nieuwe wooncijfers: betaalbare woning vinden nog moeilijker

De vraag naar sociale en middeldure woningen in Amsterdam is enorm. Maar er zijn de afgelopen 2 jaar juist weer meer dure woningen bijgekomen. Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 2019. Ingrijpen is hard nodig om het tij te keren. De afgelopen 2 jaar steeg het aantal woningen in Amsterdam met zo’n 13.000 stuks naar 441.000 in totaal. Het aantal particuliere huurwoningen nam toe met 20.000, terwijl het aantal koopwoningen juist daalde met 3.000. Een trendbreuk ten opzichte van de voorgaande jaren. Particuliere huur neemt dus een steeds grotere positie in op de woningmarkt.

Aangewezen op dure huurwoning

Deze cijfers bevestigen wat bekend is uit ander onderzoek: dat meer koopwoningen zijn omgezet naar huurwoningen. Dat gebeurt doordat koopwoningen worden aangekocht om te verhuren. Het komt ook voor dat mensen hun koophuis aanhouden om te verhuren als ze een nieuwe woning kopen of gaan samenwonen. Het gevolg van die omzettingen is dat steeds meer mensen zijn aangewezen op dure huurwoningen. Het aandeel dure huur- en koopwoningen is nu meer dan een derde van de totale woningvoorraad. De gemiddelde huurprijs in de particuliere vrije sector was de afgelopen 2 jaar € 1.286,-.

Minder sociale huurwoningen verkochtbetaalbaarheid huren

Het aandeel sociale huurwoningen is minder snel gedaald dan in voorgaande onderzoeksperiode. Dit komt doordat corporaties minder sociale huurwoningen verkopen en liberaliseren dan in de periode vóór 2018. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren natuurlijk sociale huurwoningen bijgebouwd.

Ingrijpen hard nodig

De druk op de woningmarkt was al groot, en wordt alleen maar groter. Steeds meer mensen betalen een groot deel van hun inkomen aan huur of hypotheek. En Amsterdam is steeds meer een stad voor mensen met hoge inkomens. We moeten bestaande sociale en middeldure huurwoningen beschermen en er alles aan doen om nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen.

Maatregelen

De woningcorporaties hebben met de gemeente en huurdersorganisaties afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam weer gaat toenemen. Tot en met 2023 zouden er 3.000 sociale huurwoningen en 1.100 middeldure huurwoningen bij moeten komen. Er zijn ook afspraken gemaakt met beleggers en vastgoedontwikkelaars om samen te zorgen voor meer betaalbare woningen in Amsterdam. Daarnaast nemen we als gemeente nieuwe maatregelen om te zorgen dat woningen niet duur worden doorverhuurd, zoals de zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen.

Ook zal huurdersorganisatie Huurders Ymere Amsterdam (HYA) via de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) zoals afgesproken in de prestatieafspraken (afspraken 10-b * en 11-c **) samen met de gemeente en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) een onderzoek starten naar de betaalbaarheid van Wonen in Amsterdam. Nibud gaat dit onderzoek uitvoeren.

Onderzoek Wonen in Amsterdam

Het onderzoek Wonen in Amsterdam is voor de 13e keer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het betreft een onderzoek onder alle inwoners van Amsterdam. Het onderzoek brengt de inkomensgroepen en woningmarktsegmenten in kaart. WiA maakt deel uit van het bredere onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).

Lees hier het hele onderzoek: Onderzoek Wonen in Amsterdam 2019 (PDF, 400 kB)


* (Afspraak 10-b) Uiterlijk in de 1e helft van 2020 wordt een gezamenlijk woonlastenonderzoek door het Nibud uitgevoerd. Op grond van dit onderzoek stellen gemeente, corporaties en huurderskoepels in 2020 gezamenlijk vast of de afgesproken huursomstijging voor de periode 2021-2023 en betaalbaarheid in brede zin moet worden herzien.
** Onderzoek van het Nibud laat zien dat landelijk een groep van ongeveer 25% van de huurders fnancieel in de knel komt.
(Afspraak 11-c) Gemeente, corporaties en huurderskoepels willen samen met het Nibud onderzoeken hoe deze situatie in Amsterdam is en welke specifeke groepen dit betreft. Dit doen we om te toetsen of we de juiste huishoudens in de stad ondersteunen. We onderzoeken of het zinvol is om de doelgroep van onze inspanningen te verbreden, bijvoorbeeld naar huurders met een inkomen tot 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Bron van bericht: Gemeente Amsterdam. Dit is een bewerkt persbericht.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief