Overleg HYA-Ymere – moeilijke dossiers / positieve sfeer

Elke drie maanden zit Huurders Ymere Amsterdam (HYA) aan tafel met (onder meer) het regiomanagement van Ymere Amsterdam. We spreken dan over van alles, meestal lastige beleidszaken die we niet per mail kunnen afhandelen. Graag doen we kort verslag van veel wat er besproken is op 4 oktober 2022. Van tijdelijke contracten en leegstand tot het uitje naar de Floriade.

Voorstellen nieuwe regiomanager

Aan het begin van de vergadering stelt Walter Louman zich voor. Hij is de nieuwe regiomanager van Ymere Amsterdam, net als Marjolein Cazemier. In deze functie zal hij veel met HYA te maken krijgen. De meeste HYA-bestuursleden kennen Walter al, omdat hij hiervoor manager stedelijke vernieuwing was. Ook met deze afdeling is HYA veel in overleg. En HYA is altijd zeer positief over Walter in deze overleggen. Iedereen van HYA heet hem dan ook heel hartelijk welkom.

Tijdelijke contracten

HYA stelt veel vragen over tijdelijke contracten, over gebruikersovereenkomsten (een soort anti-kraak) en over leegstand. Het HYA-bestuur maakt zich zorgen om de landelijke verschuiving die gaande is van vaste contracten naar flexibele / tijdelijke contracten. We vinden het een belangrijk onderwerp om te monitoren en zo nodig onze inzichten /adviezen over te geven. HYA heeft een duidelijk standpunt geformuleerd, zij wil dat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm is, met een paar strikte uitzonderingen. Een ‘vast’ contract geeft de huurder zekerheid.

We zien dat er corporaties zijn die hun beleid op het gebied van tijdelijke huurcontracten verruimen, bijvoorbeeld door ook grote gezinnen een tijdelijk contract aan te bieden. Gelukkig heeft Ymere aangegeven deze contracten niet aan te willen bieden.

Voor ons is het belangrijk om het beleid van Ymere op het gebied van tijdelijke contracten te kennen en te monitoren. Daarnaast willen we graag vroeg op de hoogte zijn van voorgenomen beleidswijzigingen.

Naar aanleiding van onze vragen krijgen we een presentatie over tijdelijke huurcontracten, gebruikersovereenkomsten en leegstand. Daarop stellen we vervolgvragen waar Ymere voor ons de antwoorden nog gaat uitzoeken. Ook spreken we af dat we deze presentatie jaarlijks zullen krijgen zodat we dit onderwerp nog beter in de gaten kunnen houden. Hebben jullie intussen vragen over specifieke gevallen en kom je er bij Ymere niet uit: laat het HYA weten.

Participatie

Onder het kopje ‘participatie’ spreken we onder meer over communicatie. Kunnen we nog betere afspraken maken over nieuwsberichten en nieuwsbrieven? En kunnen we elkaar misschien af en toe versterken in sommige communicatie?

‘Super handig, die in Word te bewerken posters en voorbeeld enquêtes’

Ook heeft HYA een korte presentatie over onze nieuwe HYA Toolkit Achterban bereiken. Ymere is enthousiast en ziet het als een goede manier om bewonerscommissie te helpen hun achterban te bereiken. ‘Super handig, die in Word te bewerken posters en voorbeeld enquêtes’, zo complimenteren ze HYA. Ook gaat Ymere dit doorvertellen aan hun gebiedsconsulenten, zodat zij ook over de toolkit kunnen vertellen bij bewonerscommissies. Top!

toolkit HYA

Tot slot spreken we over onze eigen samenwerking, die tussen Ymere en HYA. Het kan er best pittig aan toe gaan op de vergaderingen. HYA is als huurdersbelangenbehartiger soms als een waakhond die lastige vragen stelt. Om goed samen te werken en ‘hard op de inhoud, maar zacht op de persoon’ te zijn, hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt die we er zo en nu en dan bij pakken. We zien dat het behoorlijk goed gaat. En we spreken af dat we deze afspraken binnenkort gaan evalueren.

Bijeenkomsten met Bewonerscommissies en Ymere

HYA heeft enige tijd geleden een enquête uitgedaan over leefbaarheid. De uitkomsten zijn al eerder uitvoerig besproken met Ymere. Er spelen vele problemen en de werkgroep leefbaarheid van HYA (waarin huurders en bestuurders zitten) wil Ymere helpen met de organisatie en een programma voor bijeenkomsten over dit onderwerp. Er wordt gedacht aan voorjaar/zomer 2023.

Stand van zaken monitor Prestatieafspraken

Ymere werkt, mede door de vele vragen van HYA hierover, hard aan een monitor voor de prestatieafspraken (meerjarige afspraken tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties). De huidige prestatieafspraken lopen tot en met 2023. In 2023 worden weer nieuwe afspraken gemaakt voor de periode 2024 t/m 2027. HYA heeft veel aangedrongen op een nieuwe monitor, want in deze periode hebben we als huurdersorganisatie te maken met te weinig cijfers en feiten om goed te kunnen monitoren in hoeverre Ymere zich aan de afspraken houdt.
De monitor die nu in de maak is, is veel beter dan het was. Het belooft dus een betere monitoring op alle afspraken over zaken als nieuwbouw, verkoop, leefbaarheid, duurzaamheid en huurontwikkeling dan dat we hadden. We zijn blij met de gezette stappen en blijven tegelijkertijd de voortgang van de afspraken kritisch monitoren.

Lees meer over een bijeenkomst voor bewonerscommissie over de prestatieafspraken op 19 oktober

Uitje naar de Floriade

Ymere organiseerde op 26 augustus een excursie voor alle bewonerscommissies en huurdersorganisaties naar de Floriade in Almere. We bespreken deze excursie en komen tot de conclusie dat het goed en leuk was dat dit keer alle bewonerscommissies van Ymere, uit de verschillende gemeenten, tegelijk op excursie gingen met Ymere. Wel zien we dat het goed is als er de volgende keer nog iets meer ruimte is voor ontmoeting tussen de actieve huurders.

Onduidelijkheden over Warmte Koude Opslag 

WKO

credit: bouwstenen.nl

Van verschillende bewonerscommissies krijgt HYA signalen of vragen over hun WKO-systeem en afrekening. WKO betekent Warmte Koude Opslag. Dat is een manier om de woning te verwarmen en te koelen. Deze manier is goed voor het milieu. Gas is niet meer nodig. Warmte en kou worden uit de grond gehaald. Bij Ymere zijn er verschillende systemen, verschillende leveranciers en voor bewoners soms onduidelijke – en hoge – afrekeningen. Onze vraag is vooral: Wat is het beleid van Ymere?

Ymere laat weten dat het beleid nog niet totaal ‘af’ is. Ook Ymere is op bepaalde gebieden nog zoekende, ook al is er al veel ontwikkeld. Voor HYA is een aantal zaken van groot belang. Onder meer dat Ymere een bemiddelende rol kan spelen als de leverancier zich niet goed gedraagt. Ook willen we graag onderzoeken of en hoe HYA en Ymere zich zouden kunnen inzetten voor gunstiger tariefafspraken voor nieuwe gevallen. Daarnaast willen we kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er nog betere voorlichting komt voor huurders over de werking van het WKO-systeem. We weten dat verkeerd gebruik tot hogere kosten kan leiden.
HYA is er dus voor dat er een bijeenkomst komt over dit onderwerp en HYA is graag betrokken bij de voorbereiding daarvan. HYA oppert om er verschillende specialisten aanwezig te laten zijn, wellicht ook iemand van Stichting !Woon. Dit wordt natuurlijk vervolgd.

Lees ook het bericht: Kosten van warmtelevering via WKO, hoge tarieven, arrest Hoge Raad

Positieve sfeer

Na een avond lang vergaderen, gaan we positief uit elkaar. Het was een volle agenda, we hebben heel veel kunnen bespreken en een aantal goede afspraken gemaakt. En de sfeer is ook met onze nieuwe regiomanager Walter goed: duidelijk en onderzoekend op de inhoud en zacht op de persoon!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief