Overleg met Ymere: dikke agenda

Het bestuur van HYA heeft vier keer per jaar een overleg met het regiomanagement van Ymere Amsterdam: het Stedelijk Overleg. Tegenwoordig zijn dit digitale overleggen. Eind maart zaten we samen voor een stevig overleg. We spreken op dit soort overleggen over allerlei agendapunten. Vaak komen die agendapunten voort uit de vragen en signalen die wij krijgen van huurders en bewonerscommissies uit de stad. We spreken niet over individuele gevallen, maar over het beleid. Ook dit keer was er veel om te bespreken. Zo hadden we het onder meer over de volgende onderwerpen:

Snelheid van afhandeling

Als we deze lijst met onderwerpen zien, zit daar een flink deel bij wat ook op de lijst stond in 2020. Hoe komen we tot versnelling van afhandeling? We spreken af nog beter te letten op reactietermijnen.

Samenwerking gebiedsconsulenten en bewonerscommissies

We spreken over mogelijkheden om de samenwerking tussen sommige bewonerscommissies en hun gebiedsconsulenten te verbeteren. Hoe zorgen we ervoor dat de relatie en de communicatie positiever verloopt? Als belangenbehartiger van huurders en als spreekbuis van de verenigde bewonerscommissies willen wij zoeken naar een goede manier om voor de bewonerscommissies op te komen die zelf het gevoel hebben dat ze tegen een muur aan lopen bij Ymere.

De huurdersorganisatie en Ymere hebben samen duidelijke doelen en uitgangspunten afgesproken die zijn vastgelegd in onze Samenwerkingsovereenkomst. We moeten positief samenwerken, ook om de invloed van huurders op het beleid van Ymere voldoende te waarborgen. We maken hier verschillende vervolgafspraken over.

Ymere Samenwerken

Uitwisseling privégegevens door Ymere en door HYA

HYA krijgt vaker de vraag vanuit Ymere om gegevens van bewonerscommissies te delen. Hierin is het belangrijk te realiseren dat HYA gebonden is aan de AVG-regels. Andersom vraagt HYA aan Ymere om een actuele lijst met relevante medewerkers van Ymere. Dit verzoek wordt afgewezen omdat het niet passend zou zijn binnen de AVG.
We spreken af binnenkort eens goed te praten over dit lastige onderwerp en zaken op te helderen en duidelijke afspraken te maken.

Maatwerk en corona

Woningcorporaties helpen huurders als zij als gevolg van de coronacrisis moeilijk hun huur kunnen betalen. Per geval wordt een individuele maatwerk-oplossing gezocht. HYA wil weten hoeveel en welk individueel maatwerk is geleverd door Ymere Amsterdam voor huurders van woningen? Ymere geeft aan dat het om zeer weinig gevallen gaat. En dat in alle gevallen maatwerk wordt aangeboden. HYA wordt gevraagd om de meldingen die ze krijgt door te blijven sturen naar Ymere.

maatwerk Ymere

Flexibele contracten, eventuele voorgenomen beleidswijzigingen

HYA vraagt zich van welke flexibele contracten Ymere Amsterdam gebruik maakt en welke de voorgenomen beleidswijzigingen hieromtrent zijn. We krijgen een uitgebreide presentatie van de manager verhuur. Een van de vragen die HYA had was of Ymere van plan is (op termijn) beleidswijzigingen door te voeren op het gebied van tijdelijke contracten. Hier wordt duidelijkheid over gegeven. Er staan geen beleidswijzigingen op het programma.

Gespikkeld bezit en informatie huurders en HYA

HYA heeft het volgende punt ingebracht: als Ymere huizen verkoopt in een complex waar alleen huurders in zitten, krijgen huurders dan altijd informatie hierover? Niet alleen dat het gebeurt, maar ook wat dat betekent en wat dat verandert voor hen? HYA krijgt vaak de vraag of en hoe Ymere huurders hierover informeert. Ymere heeft beloofd hier schriftelijk op terug te komen. Wij zullen het met u delen!

Ymere informatie

Hitte in woningen

HYA maakt zich al geruime tijd zorgen om toenemende hittestress. In een eerder aan Ymere toegestuurde notitie maakten we onze zorgen duidelijk en gingen we in op enkele schrijnende gevallen op dit gebied. Hierin schetsten we ook onze zorgen hoe Ymere hiermee omgaat. In de Maria Austrialaan bijvoorbeeld is er een onderzoek gedaan met duidelijke resultaten en Ymere blijft bij het standpunt dat dit nog een conceptrapport is en vervolgens gebeurt er bijzonder weinig. Nu is er met hulp van het Emil Blauwfonds een bodemprocedure gestart uit naam van de bewoners.

HYA vertelt dat we ons erop beraden wat we als huurdersorganisatie kunnen doen. We maken ons druk over de manier waarop er op huurders in hittewoningen door Ymere wordt gereageerd. Naar aanleiding hiervan hebben we mee kunnen denken over communicatie die naar huurders is gestuurd. Maar we maken ons ook druk over de preventieve aanpak, hoe voorkomt Ymere hittestress in nieuwbouw? Dit probleem wordt door klimaatwijzigingen alleen maar groter. HYA wil weten wat Ymere op dit gebied doet. HYA heeft aangeboden om in een werkgroep van Ymere te zitten, dat is afgewezen door Ymere. Wel wil Ymere horen welke concrete ideeën HYA heeft. HYA maakt een nieuw memo om met het regiomanagement te bespreken.

hittestress corporaties

Laadpalen

Dit onderwerp staat sinds 2020 op de agenda. Wat is het beleid van Ymere ten aanzien van laadpalen in bestaande en in nieuwe complexen? We vragen dit naar aanleiding van een vraag van een huurder met een elektrische auto die enige tijd geleden te horen had gekregen dat Ymere geen laadpaal in de garage wilde plaatsen voor huurders, terwijl de VVE wel een laadpaal kon plaatsen. HYA vindt dat er sprake is van een ongelijke situatie (huurders / kopers).
In september 2020 vertelde Ymere dat ze bezig was eenduidig beleid hiervoor te maken. Nu willen we graag weten of er nieuw beleid is. Ymere vertelt dat ze besloten heeft hier lage prioriteit aan te geven. Wel zal ze met haar VVE team kijken naar reeds geplaatste laadpalen aangezien ze brandgevaarlijk zijn. HYA beraadt zich op eventuele stappen om op te komen voor de huurder uit het principe dat hier een ongelijke situatie ontstaat.

Servicekostenabonnement en beperkte service door corona

HYA geeft door dat ze van meerdere kanten het signaal krijgt dat bewoners met een Servicekostenabonnement van Ymere het gevoel hebben ‘voor niks’ abonnementskosten te betalen aangezien er een zeer beperkte service wordt geleverd.

HYA adviseert om iets met dit signaal te doen. De corporatie zou iets kunnen doen voor deze mensen die zich nu bekocht voelen in een toch al zware tijd. HYA zal dit met plezier communiceren. Ymere geeft aan dat ze hierover na gaat denken. Ze komt erop terug en dan zullen wij dat natuurlijk doorgeven.

Woningen met enkel glas, energiearmoede en isoleren

HYA heeft een e-mail gekregen van een huurder met enkel glas. ‘Ik woon nu al 10 jaar in mijn woning en er zit nog steeds enkel glas. Geen enkel raam in de woning heeft dubbel glas. Ik woon in de xxx-straat en bijna al mijn buren hebben dubbelglas. Die huren ook bij Ymere. Ik heb in de laatste tien jaar verschillende aanvragen per telefoon gedaan voor dubbel glas en ik weet dat het mogelijk is zonder een verbouwing. En nu in deze tijd komen ze alleen maar voor noodgevallen. Heeft u misschien een idee wat ik zou mogen doen?’

Wij willen niet alleen weten wat deze huurder moet doen, het verhaal is voor ons exemplarisch. Wij vragen ons af in hoeverre Ymere bezig is met het terugdringen van de energievraag. In hoeverre Ymere de Trias Energetica meeneemt in haar duurzaamheidsopgave. Daarnaast willen we graag wijzen op het rapport van TNO: ENERGIEARMOEDE EN DE ENERGIETRANSITIE – TNO waarin ze duidelijk betoogt om prioriteit te geven aan slecht geïsoleerde huizen bij duurzame renovaties, zoals het beter isoleren van de muren of het plaatsen van dubbelglas. Dat is beter voor het milieu en kan tegelijkertijd stookkosten voor de armste huishoudens besparen. Ze ziet daarin een rol voor corporaties.
Ymere geeft als antwoord dat dit een gemeente-overstijgend thema is en daarom zal worden besproken met de SHY (overkoepelend orgaan: Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere).

Lees ook: Corporaties kunnen helpen bij energiearmoede

energiearmoede

Vragen over stopzetten renovatieprojecten en status duurzaamheidsprojecten

HYA heeft, ondanks haar structurele overleggen met de Ymere-afdeling stadsvernieuwing over lopende projecten, verschillende vragen over projecten/ trajecten in de stad. Ymere vertelt dat er een extra afspraak in de maak is ‘De jaarlijkse update planmatig onderhoud’. Daarin komen verschillende vragen die HYA heeft terug. Er zal daar info worden gegeven over duurzaamheidsprojecten en duidelijkheid en een totaaloverzicht worden gegeven over (tijdelijk) stopgezette projecten. Hierover zullen wij de achterban informeren.

Terugblik op regiobijeenkomsten en afsluiting

Al met al bespraken we een flinke lijst onderwerpen. Ook blikten we samen terug op de digitale presentaties tijdens lunchbijeenkomsten die HYA gegeven heeft aan verschillende afdelingen van Ymere. De huurdersorganisatie én de corporatie zijn hier enthousiast over. Het waren bijeenkomsten waar HYA aan Ymere-medewerkers vertelde wie ze is en wat zij doet. We spraken af dit vaker te doen. Het is fijn om te eindigen met deze positieve afspraak die de samenwerking versterkt.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief