Grote opkomst protestactie tegen verkoop sociale huurwoningen

Persbericht van bewonerscommissie Olympia

“Het is een schande dat de verkoop van sociale huurwoningen niet gestaakt wordt ondanks de enorme woningnood!” roept een huurder uit Amsterdam Zuid op de demonstratie op 1 maart waar rond de 200 mensen aan meededen. Bewonerscommissie Olympia en Huurdersbelang Zuid zijn de initiatiefnemers van deze actie, ze worden daarbij ondersteund door Huurders Ymere Amsterdam (HYA). De huurders zijn boos op wooncorporatie Ymere omdat er tegen alle afspraken in door wordt gegaan met verkoop van sociale huurwoningen. Ze krijgen veel bijval van huurders, raadsleden en bewonerscommissies uit heel Amsterdam.

“Samen laten we zien dat we het niet pikken dat afspraken worden geschonden,” betoogt de voorzitter van de HYA tegen de menigte. “En dat we het niet pikken dat de sociale samenhang in de wijken verdwijnt door de tweedeling die ontstaat bij de massale verkoop van sociale huurwoningen. Ymere, houd je aan je afspraken!“

#stopverkoop

Sancties

De bewoners zijn strijdbaar omdat woningcorporatie Ymere heeft aangegeven door te gaan met de verkoop in het complex van 550 woningen tot er 73 woningen overblijven. Daarmee schendt het volgens de huurders de gemaakte afspraken. Ook is het niet in lijn met het Amsterdamse coalitieakkoord waar wordt gezegd dat alleen bij uitzondering nog sociale huurwoningen verkocht mogen worden. En het schendt de Prestatieafspraken die gemaakt zijn  tussen huurders, corporaties en gemeente. De bewoners vinden het een gemis dat daar geen sanctie op staat.

De corporatie Ymere bevestigt dat voor de start van de renovatie in 2008 met de bewonerscommissie is afgesproken dat er maximaal 49 procent van de huizen verkocht zou worden. Cazemier van Ymere: “Het renovatieplan is daarna ingrijpend gewijzigd. Dat leidde tot hogere kosten en daardoor verkoop van meer woningen.”

Op de protestactie noemen ze dat “leugenachtig gedrag”. Bewoners wijzen erop dat nu veel corporaties huizen verkopen voor de hoofdprijs in buurten waar je langer dan 10 jaar op de wachtlijst moet staan om een woning te krijgen.  “Stop de verkoop.” “Geen winst maken over onze daken!” “Mijn kinderen moeten ook wonen! “, wordt gescandeerd.

Politiek

Ook de mee protesterende Amsterdamse politici hebben geen goed woord over voor dit beleid van de wooncorporatie. Er waren onder meer raadsleden van SP, PvdA, Bij1 en GroenLinks aanwezig. De directie van Ymere was weliswaar uitgenodigd maar niet aanwezig. In hun persbericht lieten ze weten: “Ook bij de verkoop van circa 8 woningen per jaar blijven er voldoende sociale huurwoningen in dit deel van Amsterdam over. Ymere is niet de enige corporatie in de buurt. En vergeet niet dat een verkocht huis een huis blijft waar mensen kunnen wonen.”

Actie-estafette

Omdat deze grootschalige verkoop van huurwoningen door corporaties niet op zichzelf staat kondigen de bewoners aan dat er een actie-estafette door de stad komt.

 

 


Foto’s en tekst mogen zonder copyright worden overgenomen.

Ter info:

Een passage uit het coalitieakkoord van Amsterdam

‘Verkoop van sociale corporatiewoningen wordt alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan.’

 

Ter info:

Afspraak nummer 13 uit Samenwerkingsafspraken Amsterdam:

‘We brengen de woningvoorraad en het aandeel sociale huurwoningen in de 22 gebieden in kaart. Voor wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van de corporaties lager of gelijk is aan 35% van de woningvoorraad (op dit moment zijn dat de wijken van Centrum en Zuid en de wijken IJburg/ Zeeburgereiland, De Aker/Nieuw Sloten en Oud West/ de Baarsjes) gaan we binnen een jaar op wijkniveau voorstellen doen voor de manier waarop de menging in die wijken kan worden gewaarborgd. Rekening wordt gehouden met de specifieke situatie per buurt. Soms kan er omwille van de leefbaarheid aanleiding zijn toch tot verkoop of liberalisatie over te gaan. De Bestuurscommissies worden betrokken bij het formuleren van deze voorstellen en hebben daarmee een zwaarwegende adviesrol.’

 

 

 

 

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief