Van de ‘Red jezelf maar’-maatschappij naar ‘Mensen als mensen behandelen’

Huurders pleiten ervoor waardigheid het uitgangspunt te laten zijn van woonbeleid. Stop de verkoop van sociale huurwoningen. Verlaag de huur van slecht geïsoleerde woningen. Laat huurders niet opdraaien voor de kosten van de energietransitie. En bovenal: werk samen met huurders. Dit blijkt uit het rapport ‘VAN DE ‘RED JEZELF MAAR’ MAATSCHAPPIJ NAAR ‘MENSEN ALS MENSEN BEHANDELEN’ dat Huurdersorganisatie Huurders Ymere Amsterdam (HYA) heeft gemaakt door het bestuur en achterban actief te ondervragen op verschillende manier. Er wordt namelijk veel over huurders gesproken, maar weinig met huurders. In dit artikel en in het rapport delen we de visie van Huurders Ymere Amsterdam en haar achterban.

De mensgerichte maatschappij is de afgelopen jaren verdwenen, de ‘red jezelf maar’-maatschappij met een rigide zelfredzaamheidsdefinitie is nu de norm. Koning Willem Alexander luidde -tijdens de troonrede van 2013- met het introduceren van het woord ‘Participatiemaatschappij ‘ formeel een periode in waarin het zorgen voor elkaar minder institutioneel ondersteund ging worden.

red jezelf maar maatschappij

Onterecht geframed

De woningcorporaties, die voorheen maatschappelijke resultaten als succesfactoren beschouwden, hebben vanaf die tijd hun processen en dienstverlening marktgericht ingericht.

Is men niet volledig zelfredzaam, behoorde men tot de groep ‘kwetsbaar’. Aangewezen op mantelzorg en eigen sociaal netwerk. Met de term ‘kwetsbaar’ worden mensen onterecht als ‘zielig’ en ‘onzelfstandig’ geframed. En dat rechtvaardigde weer bevoogding.

Het doel werd managen en reguleren van ‘kwetsbare’ mensen. Zonder waardering en respect voor de divers samengestelde samenleving.

Huurders van corporatiewoningen kunnen binnen deze opvatting geen ‘echte’ woning huren of kopen. En schieten daarmee te kort in financiële zelfstandigheid. Als corporatiehuurders ‘kan je niet mee’, heb je te maken met ‘een afstand’ tot de ‘echte’ mensenwereld waarin volledig zelfstandig handelen op alle levensterreinen de norm werd.

Waardigheid en waarde

Dit artikel is een pleidooi om waardigheid en waarde van huurders (weer) uitgangspunt te laten zijn van de manier van werken van corporaties, waaronder Ymere. En om dat vooral samen vorm te geven: de corporatie en de huurders. Dat begint met een andere definitie van de mensen: huurders zijn mensen met zeer diverse (ondersteunings-)behoeften, talenten en een waardevolle aanwezigheid in de stad. Mensen die soms ook maatwerk of ontwikkelmogelijkheden vragen (en kunnen bieden). De vraag en het aanbod zouden op een respectvolle manier georganiseerd kunnen worden.

Huurders aan het woord

Corporaties in Amsterdam, zoals ook Ymere, hebben de vanzelfsprekendheid verloren om de effecten van het handelen ten goede te laten komen aan waar we het eigenlijk allemaal voor zouden moeten doen: de huurders van Ymerewoningen. En de huurders weten goed te vertellen waar zij behoefte aan hebben. HYA heeft uitgebreid en zorgvuldig huurders geconsulteerd over wat voor hen belangrijk is. Het rapport dat op basis van dit onderzoek is opgesteld, is gepubliceerd op de website van HYA. HYA vraagt Ymere om wensen van huurders als uitgangspunten te gebruiken bij het opstellen van eigen beleid en bij de nieuwe Prestatieafspraken vanaf 2024. Een greep uit de wensen van huurders is:

Zorg voor passend wonen door

 • Nieuwe woonvormen te ontwikkelen met inspraak van (nieuwe) huurders.
 • Ruimte te geven voor wooninitiatieven en deze te ondersteun naar behoefte.
 • Maatwerk leveren op basis van (opgehaalde) behoefte en inspraak, hanteer regels als kaders.

Samen werken

 • Werk samen met huurders in de bestrijding van overlast.
 • Werk samen in het bereiken en informeren van huurders over voor hen belangrijke onderwerpen.

Handhaaf financiële zelfstandigheid

 • Verhoog de huur niet na verduurzaming.
 • Verlaag de huur van slecht geïsoleerde woningen.
 • Ook huurwoningen met D-labels zijn slecht geïsoleerd.
 • Wijs huurders op financiële ondersteuningsregelingen.

Geef huurders zekerheid op wonen in de stad

 • Liberaliseer niet.
 • Verkoop geen sociale huurwoningen.
 • Tijdelijke verhuur zorgt ervoor dat huurders onzeker wonen.

Hanteer rechtvaardig beleid

 • Pas geen huurharmonisatie toe.
 • Ga bij het bepalen van de huurhoogte en huurverhoging uit van een absolute bovengrens van 25% van het (gezamenlijk) besteedbaar netto inkomen.
 • Laat huurders niet opdraaien voor de kosten van de energietransitie.

Lees het rapport

red jezelf maatschappij

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief