Ymere en participatie in corona-tijd

Bewoners kunnen zich moeilijk organiseren in deze tijd. Dat hebben ze wel nodig om invloed te hebben tijdens sloop / nieuwbouwtrajecten. Dit levert nu problemen op.

Vanuit verschillende kanten hebben bewoners en bewonerscommissies bij HYA aangeklopt omdat ze zich ernstige zorgen maken dat sloop / nieuwbouwtrajecten van Ymere doorgaan terwijl bewoners zich niet kunnen organiseren. Daar schrokken we van. We hebben meerdere brieven gestuurd naar en telefoontjes gepleegd met Ymere over specifieke situaties om te vertellen dat dit echt niet kan. Bewoners hebben invloed: het gaat tenslotte om hun huizen. Dit zijn allemaal vastgelegde rechten. Maar omdat zij zichzelf niet kunnen organiseren, kunnen ze hun invloed nu niet uitoefenen.

Niet iedere huurder heeft de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. En als bewoners duidelijk aangeven dat het niet gaat, dan vindt HYA dat trajecten stilgelegd moeten worden, hoe zuur dat ook is.

Wensen van bewoners

Ymere heeft gereageerd dat ze alles in goed overleg doen met bewoners. Hun uitgangspunt is als volgt:participatie corona

Bewoners- en participatiebijeenkomsten ten behoeve van renovatie- en nieuwbouwprojecten waar huurders elkaar fysiek treffen vinden op dit moment niet plaats. We proberen het overleg met bewoners zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen, maar voor achterbanraadplegingen van bewonerscommissies is meer tijd nodig. We houden hierbij altijd rekening met de wensen van bewoners. Hierdoor kunnen projecten wellicht wat vertraging oplopen.’

Vanwege de signalen die we van bewoners krijgen dat bewoners niet voelen dat er altijd rekening wordt gehouden met hun wensen hebben de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) waar HYA ook bij zit, besloten om ook een brief te sturen naar de directievoorzitter. Deze brief leest u hier.

Brief van SHY

Betreft: Participatie tijdens corona
Amsterdam, 6 april 2020

 

Geachte mevrouw Laglas,

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor lopende en voorgenomen projecten op het gebied van sloop, nieuwbouw, woningverbetering en duurzaamheid. Ons bereiken signalen dat bewoners en bewonerscommissies zich zorgen maken over de manier waarop Ymere omgaat met de voortgang van het project. Het kan dan gaan over planvorming, besluitvorming en uitvoering.

Voor het bestuur van SHY geldt dat bewonersbetrokkenheid en bewonersinvloed, zoals die zijn vastgelegd in de Overlegwet en in lokale afspraken (Kaderafspraken Amsterdam en het Algemeen Sociaal Plan Haarlem), gewaarborgd blijven. Bewoners moeten goed worden geïnformeerd en bewonerscommissies moeten in staat zijn onderling en met Ymere te overleggen en zij moeten op adviesmomenten hun achterban kunnen raadplegen.

Op veel locaties kan door de coronacrisis niet aan deze voorwaarden worden voldaan. Dat betekent dat de transformatieprojecten moeten worden stilgelegd. Wellicht is het in incidentele gevallen mogelijk om in overleg met en met instemming van een bewonerscommissie delen van het proces voort te zetten. Maar dat zullen toch echt uitzonderingen zijn.

Het bestuur van SHY wil graag geïnformeerd worden over de wijze waarop Ymere de participatie van bewoners bij transformatieprojecten tijdens deze crisis gaat garanderen.

 

Met vriendelijke groet,

Wilma van Lijf,
Voorzitter SHY

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief