Stedelijk overleg met Ymere

Vier maal per jaar heeft Huurders Ymere Amsterdam (HYA) overleg met het regiomanagement van Ymere. Ook dit keer weer een flinke agenda: met onder meer deze punten: het splitsingsbeleid, de hittewoningen en de monitor van prestatieafspraken. Graag doen we verslag van de besproken punten. Als u meer vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met HYA.

Op 15 september was HYA met het complete bestuur aanwezig in de digitale vergadering. Vanuit Ymere waren er wat technische problemen waardoor een van de regiomanagers helaas niet aanwezig kon zijn.


Na de opening begint de vergadering. Hieronder vindt u een verslag en een flink aantal van de besproken punten.

  • Gemeenschappelijke ruimtes – toewijzen hiervan

HYA vraagt zich af wat het beleid is van Ymere inzake het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes (zoals zolders en tuinen) in complexen waar kopers en huurders wonen. HYA hoort soms van huurders dat gemeenschappelijke ruimtes worden verkocht aan kopers of dat zaken in bruikleen worden gegeven aan een VVE.

Ymere vraagt om concrete voorbeelden en zegt dat er op dit moment geen beleid is en dat er maatwerk wordt geleverd. Er wordt elke keer opnieuw bekeken wat het beste splitsingsbeleid is. En dat leidt inderdaad wel tot problemen, zowel aan de kant van huurders als aan de kant van VVE’s.

Dit wordt vervolgd. HYA geeft alvast het volgende advies: “Ymere is initiator van het splitsingsbeleid. Ymere zou ervoor moeten gaan dat gemeenschappelijke ruimtes gemeenschappelijk blijven.”

service ymere

  • Klantcontactcentrum – (Naams)bekendheid met huurdersorganisatie

Om ervoor te zorgen dat huurdersorganisatie HYA meer bekendheid krijgt bij het klantcontactcentrum en het klantencentrum daardoor ook beter kan doorverwijzen, zal er een informatief artikeltje inclusief foto aan hen worden gestuurd. Als de corona-maatregelen het toelaten zal HYA bij het klantcontactcentrum langsgaan.

floradorp ymere

A. Bakker / CC BY 

  • Omzetting seniorenwoningen naar vrije sector

Hier komen we bij een agendapunt dat al meerdere keren besproken is. Het gaat om een dossier waar seniorenwoningen zijn geliberaliseerd. De huurdersorganisatie in kwestie heeft echter beloftes op papier dat deze woningen sociaal behouden zouden blijven.

Ondanks argumenten over en weer komen we ook vandaag niet verder. Daarom doet HYA de mededeling dat ze dit punt zal opschalen naar de overkoepelende huurdersorganisatie: Samenwerkende Huurders Ymere (SHY). Ze zal HYA op de hoogte houden van ontwikkelingen.

  • Hitte in woningen

HYA heeft begrepen dat er nu een werkgroep Hittewoningen bestaat bij Ymere. Bestuursleden vanuit HYA willen graag aanschuiven bij deze werkgroep. Uit een memo dat Stichting !Woon op onze aanvraag heeft gemaakt wordt duidelijk dat er echt schrijnende gevallen zijn en ook hoe Ymere hiermee omgaat. Een kort fragment over de Maria Austrialaan:

De Huurders aan de Maria Austriastraat op IJburg hebben veel last van de hitte. Zij wonnen een zaak bij de Huurcommissie. De zaak is, omdat maatregelen uitbleven, in geding gebracht bij de kantonrechter. Die heeft geen uitspraak in kort geding gedaan maar oordeelde tijdens de zitting wel dat er sprake is van een gebrek en dat Ymere dit dient op te lossen. Dat heeft geleid tot een soort schikking op basis waarvan Ymere in overleg met !WOON een bureau moest inhuren en de kosten betalen voor een onderzoek naar de oorzaak van de problemen en mogelijke oplossingen. Dat onderzoek is gedaan en de uitkomst is eenduidig: de oplossing is zonwering aan de buitenkant, eventueel aangevuld met een koelsysteem als de zonwering nog niet voldoende helpt. Ymere weigert hiernaar te handelen en noemt het rapport na al die tijd nog steeds een concept. Helaas is in een volgend kort geding in juli 2020 bepaald dat het afdwingen van de maatregelen via een bodemprocedure zal moeten. Deze procedure is inmiddels aanhangig gemaakt. Ymere heeft wel toegezegd mobiele airco’s te leveren. De huurders worden ondersteund door !WOON en door een advocaat via het Emiel Blaauwfonds.

HYA zegt: we kunnen wel een aantal casussen toesturen, maar het is een Ymere-breed verhaal. We zouden willen dat er meer empathisch gereageerd wordt op problemen die huurders aankaarten.

Ymere reageert met te zeggen dat ze de situatie serieus neemt. Ze vinden het geen goed idee als HYA in de Ymere-werkgroep Hitte stapt, want op dit moment is de werkgroep niet op die manier ingericht, dus HYA kan daar niet uithalen wat ze er wil uithalen. Echter: ze blijft graag voorbeelden ontvangen. En ze vindt dit onderwerp belangrijk en actueel en geeft de toezegging dat hier serieus mee aan de slag wordt gegaan. HYA belooft hier strikt op toe te zien.

medehuurderschap

  • Medehuurderschap

In het verleden zijn afspraken gemaakt. Naar aanleiding van HYA’s signalen heeft Ymere haar beleid aangepast en de tekst op de website veranderd. Zie hier het bericht dat we trots en blij hebben geplaatst: Succes! Beleidsverandering voor inwonende mantelzorgkinderen. Nu heeft Ymere eenzijdig de afspraken ingetrokken, zelfs zonder HYA daarvan op de hoogte te stellen. We moesten het op de website van Ymere lezen.

In een toegestuurde e-mail zegt Ymere dat: ‘er een bredere discussie is ontstaan in de stad hierover. Door enkele gevallen van coulance is het aantal aanvragen gestegen, naar nu blijkt. Omdat de eerder gecommuniceerde regeling indruist tegen de wettelijke bepalingen hieromtrent, de Huisvestingverordening juist aan het college bevoegdheid geeft en de corporaties hier verschillend in handelen, stellen we voor dat we dat brede gesprek eerst voeren en jullie daarin betrekken.’

HYA wil dat de met ons gemaakt afspraken blijven gelden totdat er nieuwe afspraken zijn. Ook wil ze graag betrokken worden bij het maken van deze nieuwe afspraken. Dus vraagt HYA: mag de samen overeengekomen tekst weer terug op de website en zijn daarmee de samen overeengekomen afspraken weer van kracht? Zo niet, dan moet HYA de publiciteit hierover zoeken, aangezien we ooit publiekelijk hebben gevierd dat HYA hierin samen met Ymere een succes had geboekt en een beleidsverandering ten gunste van mantelzorgende volwassen thuiswonende kinderen had geboekt.

Het antwoord van Ymere: “We zien dat het onverstandig zou zijn als Ymere hieruit conclusies trekt, omdat Ymere dat onvoldoende kan. De wens (en niet alleen van ons maar van alle corporaties) is dat er een uitspraak komt hierover. Dat is het traject wat volgens mij is ingezet.”

Vanuit HYA komt er nog een vraag: Hoe zit het met vrijesector woningen. Is daar het beleid veranderd? Hierover ontvangen we na de vergadering een e-mail, waarin onder meer het volgende staat:

(…)Ik deel even de beleidswijziging met jullie en daarna ga ik kort nog even in op de betreffende casus.

Nieuw beleid – uitsluitend van toepassing voor Vrijesectorhuurcontracten

Zoals eerder gemeld waren de vereisten bij medehuurderschap in de vrije sector in principe gelijk aan die van sociale huur. Recent is besloten die regeling aan te passen. De meeste eisen zijn komen te vervallen. De enige eis waaraan nu moet worden voldaan is dat het huishoudinkomen van de medehuurder voldoende is om de huur te betalen (valt de hoofdhuurder weg, dan kan de medehuurder de huur nog gewoon opbrengen).

Alleen vrijesectorhuur

Zoals al gezegd, de nieuwe regeling geldt alleen voor vrijesectorhuurcontracten. Dit omdat het een markt is met minder schaarste en het geen effect heeft op de enorm schaarse sociale huurwoningen, waar de wettelijke regels voor medehuurderschap natuurlijk gewoon van kracht blijven. Zoals gemeld is het medehuurderschap bij sociale huurwoningen in het geval van mantelzorg inmiddels een stadsbrede discussie en willen we hier gezamenlijke en eenduidige afspraken over maken. Tot die tijd gelden de regels gebaseerd op de wetgeving. En die vind je hier: https://www.ymere.nl/ik-huur/huurcontract-aanpassen/een-huurder-erbij/voorwaarden-medehuurderschap/.

HYA is niet content met het antwoord en werkt aan vervolgstappen.

  • Participatie en Projecten

Hier spelen veel verschillende zaken. Onder meer (participatie)problemen rondom specifieke renovatie-sloop-trajecten, maar ook de rol van HYA in renovatietrajecten én de communicatie van Ymere richting HYA over deze projecten, zijn bespreekpunten. Daarbij is HYA het niet eens met het antwoord dat ze heeft gekregen op haar vraag om alle nieuwsbrieven te ontvangen van bewonerscommissies die een renovatie-sloop-traject ondergaan. Ymere weigert dit namelijk. Omdat er veel tegelijk speelt, wordt besloten een aparte afspraak te maken met de manager Stedelijke vernieuwing Ymere en bestuursleden van HYA.

laadpalen

  • Laadpalen

HYA is om verschillende redenen bezig met laadpalen voor elektrische auto’s in gemeenschappelijke garages. Onder meer omdat ze melding heeft gekregen van een huurder die geen laadpaal in de garage mocht van de corporatie, terwijl de kopers uit de VVE wel toestemming kregen. Dat ziet HYA als ongelijkheid.
Nu hebben 23 woningcorporaties samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de mogelijkheden voor laadpunten bij complexen met sociale huurwoningen onderzocht (zie hier). Wij willen graag weten wat het beleid van Ymere is en of het de uitkomsten van het onderzoek meeneemt.

Ymere antwoordt dat het begin 2021 een voorstel voor nieuw beleid wil doen. Ze staat open voor input op dit beleid, vanuit het onderzoek en vanuit HYA.

ymere bouwen

  • Monitor prestatieafspraken

HYA vraagt zich af hoe het met de monitor prestatieafspraken staat? Volgens de planning zouden we al lang een monitor moeten hebben gezien. Graag kijken we mee of de gemaakte afspraken worden gehaald.

Ymere antwoordt dat de monitor nog niet af is. De vertraging zit in de complexiteit van de afspraken, maar ook in de computersystemen waar het in staat en de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor welke inhoud binnen die systemen.


Dit was een flink aantal punten waar we over hebben vergaderd. HYA wil graag nogmaals vertellen dat u gerust vragen of toevoegingen naar ons kunt sturen. Graag houden we u op de hoogte en we worden graag op de hoogte gehouden door u!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief