Werkplan 2024

In het werkplan Huurders Ymere Amsterdam maakt elk jaar een werkplan. Het werkplan voor 2023 is af. Wat gaat de huurdersbelangenorganisatie in 2023 doen? Hierbij publiceren we het voorwoord en het werkplan.

Samen verder

 

Voorwoord: Samen verder Het afgelopen jaar stond in het teken van hard werken om onze voorgenomen ambities uit het beleidsplan 2021-2025 te realiseren. Na een succesvol 2023, waarin we ons richtten op het versterken van verbindingen en het behalen van doelen door nauwe samenwerking, maken wij ons klaar voor de toekomst. Onze hechte samenwerking met onze achterban, Ymere en andere koepelorganisaties blijft een cruciaal aandachtspunt. In 2024 zetten we deze samenwerking voort.

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor diverse uitdagingen, waaronder de groeiende kwesties van betaalbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, communicatie van huurders met Ymere, en het vergroten van bewonersparticipatie. Hierbij waren het vooral betaalbaarheid, en verduurzaming die onze aandacht opeisten. Met name de betaalbaarheid is nog verder onder druk komen te staan door de onzekere energielasten en de sterke verhoging van bouwkosten (waardoor de kosten bij Ymere fors stegen) en dus de verduurzaming onder druk kwam te staan. Hierdoor werd het proces rond prestatieafspraken 2024-2028 behoorlijk beïnvloed en vergde heel veel tijd. Verder zorgen de op handen zijnde verkiezingen voor een volgende verstoring van dit proces. Het is op het moment van schrijven nog volslagen onzeker wat alle ontwikkelingen zullen zijn. Daarnaast hebben we terugkerende problemen in VVE-complexen opgemerkt, die door de doorgaande verkoop van huurwoningen actueler zijn dan ooit tevoren.

Samen met onze achterban zullen we ons inzetten om de participatiemogelijkheden te vergroten, bijvoorbeeld door het oprichten van bewonerscommissies te stimuleren en ontmoetingen en verbindingen tussen buurtbewoners te organiseren.

In 2023 hebben we ook nieuwe ontwikkelingen waargenomen, zoals de opkomst van ‘Lang Leven Thuisflats’, waarbij er vraagstukken rezen over de communicatie met bestaande bewoners en afspraken tussen Ymere en zorginstellingen. In dit werkplan voor 2024 stellen we voor om extra aandacht te besteden aan deze ontwikkeling door beleidsvoorstellen voor zorg-woonconcepten op te stellen en te publiceren.
Om deze zorgen aan te pakken, streven we naar een nog krachtigere samenwerking. Samen met onze achterban zullen we ons inzetten om de participatiemogelijkheden te vergroten, bijvoorbeeld door het oprichten van bewonerscommissies te stimuleren en ontmoetingen en verbindingen tussen buurtbewoners te organiseren. In 2024 willen we dit ondersteunen met een extra leefbaarheidsbudget dat bewonerscommissies kunnen aanvragen. We blijven ons inspannen om de positie van bewoners (en bewonerscommissies) te versterken in samenwerking met Ymere, waarbij we benadrukken hoe belangrijk het is om huurders te informeren en te betrekken bij besluitvorming, terwijl we de gemaakte afspraken nauwlettend blijven volgen.

Door nauwe samenwerking op verschillende niveaus hebben we ons sterk gemaakt voor de belangen van de Ymere-huurders in Amsterdam. Binnen SHY-verband zijn we begonnen met het opstellen van afspraken voor een Basis Sociaal Plan gericht op korte verduurzamingsprojecten. Via de FAH hebben we actief bijgedragen aan de Prestatieafspraken 2024-2027. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie tussen HYA en Ymere.

Onze toewijding blijft gericht op het verbinden van onze doelen uit het beleidsplan 2021-2025 met de huidige realiteit en het proactief reageren op veranderende omstandigheden. Ons doel blijft om op te komen voor alle huurders, ongeacht of ze een sociale huur, middenhuur of vrije sector huur hebben. Uiteraard blijven we ook aandacht besteden aan de doelstellingen van voorgaande jaren. We blijven streven naar een meer empathisch Ymere, naar hechte en gedragen samenwerkingen tussen WMM-Vechtstroom en HYA, naar het benadrukken van de kracht van huurders, naar de versterking van huurders binnen een VvE en naar het creëren van sterkere en leefbaardere buurten. Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van HYA, maar zeker ook dankzij de betrokkenheid van bewonerscommissies en huurdersverenigingen.

Peter Weppner, voorzitter HYA

Lees hier het werkplan: Vol voor huurdersinvloed

Ga naar andere beleidstukken van HYA

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief