Ymere, servicekosten, problemen en uw huurdersorganisatie

De afhandeling van servicekosten bij Ymere levert soms moeilijkheden op. Wat is er op dit moment aan de hand op dit gebied? Dat leest u hier. Onderaan vindt u ook het stuk: Wat te doen als verhuurder te laat is met afrekening servicekosten? 

Servicekosten afhandeling

HYA krijgt veel vragen van huurders en bewonerscommissies over servicekosten. Meestal moeten we doorverwijzen naar Ymere, want we hebben bij de huurdersorganisatie niet de mogelijkheid om in uw dossiers te kijken. Wel ontvangen we graag uw klachten. Helaas betekent dat niet dat we ze kunnen oplossen.
Wat doen we wel: we houden bij wat uw klachten zijn, omdat we in gesprek gaan met Ymere als er meerdere klachten over dezelfde situatie binnenkomen. Dan is er namelijk sprake van een (beleids)probleem. Ook wanneer u op alle manieren al het gesprek bent aangegaan met Ymere en u niet verder komt, kunt u de hulp van HYA inroepen.

Drie onderwerpen

De meeste meldingen die nu binnenkomen over servicekosten gaan over drie onderwerpen. Over deze onderwerpen zijn wij als Huurders Ymere Amsterdam (HYA), of samen met de andere huurdersorganisaties verenigd in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) in gesprek met Ymere. In die gesprekken wijzen we Ymere op zaken die niet goed gaan en proberen we samen tot oplossingen te komen.

1 – Achterstand afrekening servicekosten

Over het jaar 2018 is 98 procent van de servicekosten afgehandeld en afgerekend. Datbewonmerscommissie betekent dat er dus nog best veel mensen zijn die geen afrekening hebben ontvangen over de servicekosten van twee jaar geleden. HYA vindt het een kwalijke zaak en ook Ymere erkent dat dit zeker niet wenselijk is. Over 2019 staat de teller nu op 72 procent. Nog steeds een flinke achterstand dus. Ymere kan niet goed aangeven waar de achterstand door komt. Wel beloven ze met man en macht te werken aan het inhalen van de achterstand.

HYA ziet dat de complexe en specifieke zaken vaker blijven liggen: wijkbeheerder, VvE’s en huurders in één complex. HYA zit hier bovenop in die zin dat het de voortgang en redenen vaak ter sprake brengt, onder meer in het Directieoverleg met SHY en in de werkgroep Beleid van SHY.

2 – Gekoppelde contracten van huurwoningen met parkeerplaats

Ymere heeft een probleem geconstateerd bij gekoppelde contracten van huurwoningen met parkeerplaats. Bij ongeveer 1000 huurders is nog geen voorschotbedrag ingerekend voor  schoonmaak en elektriciteitsgebruik bij de parkeerplaats. Dat is niet goed gegaan bij het overgaan van het oude naar het nieuwe administratiesysteem en wordt gerepareerd.

Ymere schrijft dat zij het buitengewoon vervelend vindt: “dat dit gebeurd is. Huurders die aangeven problemen te hebben met het betalen van de rekening kunnen dit bij Ymere aangeven. Samen met deze huurders kijkt Ymere naar de beste oplossing. Denk hierbij aan het afsluiten van een betalingsregeling. En Ymere past de voorschotbedragen aan zodat voorkomen kan worden dat huurders weer moeten bijbetalen. Zij krijgen hierover een aparte brief van Ymere”.

 3 Onduidelijkheid afrekening servicekosten, met name over uren wijkbeheerder

We hebben verschillende meldingen gekregen over onduidelijke in rekening gebrachteservicekosten voorschotten. De in rekening gebrachte voorschotten moeten zo dicht mogelijk werkelijke gemaakte kosten benaderen. Wanneer daar grote verschillen tussen zitten is het nuttig om daar een gesprek over te voeren.
Ymere heeft met SHY de afspraak gemaakt om de inzet van de huismeestertaken van de wijkbeheerder twee keer per jaar af te stemmen met de bewonerscommissie. SHY heeft ook een handleiding gemaakt om bewonerscommissies te helpen dit overleg aan te gaan (zie deze link).
Hierin hebben Ymere en de huurdersorganisatie duidelijk vastgelegd dat bewonerscommissies het recht hebben om een overzicht van de taken/uren/kosten op te vragen bij Ymere. Op het overzicht staan de taken die de wijkbeheerder verricht heeft, hoeveel uren hiervoor gewerkt is, de kosten die hieraan verbonden zijn en welke voor rekening van de huurders en welke voor Ymere zijn.

Uit meldingen van verschillende bewonerscommissies en de reactie van Ymere hierop moeten we concluderen dat het in de praktijk er helaas anders aan toe gaat. De urenadministratie van wijkbeheerders is niet zo nauwgezet. Volgens hen kost het alleen maar meer tijd om een zo nauwkeurige tijdsplanning bij te houden. SHY en HYA staan echter op het standpunt: vastgelegde afspraak is afspraak. Op dit moment zijn er op verschillende niveaus overleggen hierover. We zullen jullie op de hoogte houden.

Wat te doen als verhuurder te laat is met afrekening servicekosten?

 Met dank aan de Woonbond publiceren we deze tekst wat een huurder kan doen als de verhuurder te laat is met de afrekening en het gespecificeerde overzicht.

De verhuurder is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na een kalenderjaar een gespecificeerd overzicht te geven van de in rekening gebrachte servicekosten over dat jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen servicekosten die per kalenderjaar worden afgerekend en servicekosten die gaan over een andere periode, bijvoorbeeld van mei tot mei of september tot september. Dergelijke ‘gebroken’ boekjaren zie je vooral bij de afrekening van de stookkosten.

Voor 1 juli

De afrekening over 2016 moet de huurder vóór 1 juli 2017 hebben ontvangen, die over 2017 vóór 1 juli 2018, enzovoorts. Als de afrekening de periode van bijvoorbeeld mei of september 2016 tot mei of september 2017 betreft, moet de afrekening vóór 1 juli 2018 aan de huurder zijn verstrekt, over de periode mei of september 2017 tot mei of september 2018 vóór 1 juli 2019, enzovoorts.

Verzoek aan Huurcommissie

Als de verhuurder de afrekening niet of te laat verstrekt, staat daar helaas niet echt een straf op. In ieder geval mag hij, zolang de afrekening niet is verstrekt, het voorschotbedrag niet verhogen. Een voorstel daartoe kunt u dan dus weigeren. Daarnaast kunt u, als u geen afrekening heeft ontvangen terwijl dat wel had gemoeten, een beroep doen op de Huurcommissie. Die stelt dan zo nodig vast wat de servicekosten zijn. Zo’n verzoek aan de Huurcommissie is mogelijk tot 24 maanden na de datum waarop u de afrekening had moeten ontvangen. Bij de afrekening over 2018 kan dit dus tot 1 juli 2021.

Afrekening jaren te laat

Als u de afrekening van de servicekosten pas ontvangt als de termijn al is verstreken waarbinnen u een beroep op de Huurcommissie kunt doen (6 plus 24 maanden = 30 maanden), hoeft u niet meer bij te betalen.

Zie ook de Woonbond

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief