Rechtszaak en Huurcommissiezaken Ymere loden leidingen

In een rechtszaak tussen een huurder en Ymere over loden leidingen ontkent de verhuurder dat er sprake is van een gebrek, maar besluit ze wel een huurkorting te geven.  Het twistpunt tussen huurders en Ymere zit hem in de meetmethode. Ook tijdens de behandeling van zaken bij de Huurcommissie over loden leidingen op 8 december, werd dit duidelijk. Nu moet de Huurcommissie zich over die meetmethode gaan uitspreken.

Een huurder uit de Beemsterstraat in Amsterdam Noord daagde Ymere voor de rechter. In de toevoerleidingen naar zijn woning zit lood. Dat is al een jaar bekend. Het was tot nu toe niet duidelijk wanneer de leidingen worden vervangen.
De huurder vindt dat er tot het moment dat de leidingen zijn vervangen sprake is van een gebrek en dat hij dus recht heeft op een huurkorting. Verhuurder Ymere heeft een verhoogd loodgehalte gemeten in het drinkwater, maar de waarde lag net onder 10 microgram per liter en daarmee onder de norm voor een gebrek. Daarom wilde de verhuurder geen huurkorting geven.

Geen duidelijkheid

Ymere liet bij de rechter weten dat deze huurder volgens de ‘coulanceregeling’ alsnog een huurkorting kan krijgen, maar vindt niet dat het lood als gebrek aangemerkt kan worden. Zij gaf aan dat de leidingen uiterlijk maart 2021 vervangen worden.

Wel huurkorting

In deze zaak liet de huurder zelf ook metingen uitvoeren. Die vielen hoger uit dan de meting van Ymere. Stichting !Woon rapporteerde nog drie metingen die aangaven dat het loodgehalte boven de 10 microgram per liter en dus boven de norm voor een gebrek uitkomt. Sommaties door de huurder hadden helaas niet het gewenste effect.
Ymere geeft nu aan dat in deze zaak de meetonzekerheid van 5% op hun meting van 9,97 microgram per liter voldoende aanleiding is om alsnog een huurkorting te geven vanaf een jaar terug. Daarmee heeft deze huurder dus een huurkorting gekregen, maar is er nog steeds geen duidelijkheid voor andere huurders.

Norm omlaag

De huidige norm voor een gebrek is 10 microgram per liter. Deze Drinkwaterrichtlijn gaat herzien worden en wordt 5 microgram per liter. Daarom had HYA aan Ymere geadviseerd om de grens bij doorstroombemonsteringen op 5 te leggen (en bij stilstand op 10). Wanneer de norm officieel naar beneden gaat naar 5 microgram is helaas nog niet duidelijk.

Meetmethodes

Ymere blijft vasthouden aan haar manier van meten. Dat bleek ook op 8 december toen de Huurcommissie een groot aantal zaken behandelde waarbij huurders klagen over loden leidingen. Drie van deze zaken kwamen van Ymere-huurders. Ook hier ging het om huurders die meer en Ymere die minder dan 10 microgram per liter had gemeten.
De huurders hadden bemonsterd volgens het protocol waar de Huurcommissie naar verwijst. Beide partijen waren tijdens de zitting erg kritisch op elkaars bemonsteringswijze.

Geen optimaal resultaat

In november 2020 was Huurders Ymere Amsterdam blij dat er mede dankzij haar adviezen meer huurkorting werd gegeven dan Ymere eerder had gepland. Maar destijds was het HYA ook al duidelijk dat dit geen oplossing was voor alle huurders. “Er is nog een groep huurders waarvoor we geen optimaal resultaat hebben bereikt,” zei voorzitter Peter Weppner op deze website. “Het gaat om een groep mensen met loden leidingen die wel een loodoverschrijding hebben gemeten, maar niet volgens de metingen van Ymere.”

rechtszaak ymere

Niet bagatelliseren

Los van wat de gemiddelde inname zou zijn, betoogden de huurders bij de Huurcommissie dat zij vinden dat ze mogen verwachten dat ze het water uit de kraan gewoon kunnen drinken. Volgens de huurders zou het moeten gaan over de mogelijkheid om loodinname verder te beperken door vervangen van loden leidingen of leidingen met loodsoldeer.
Ymere wilde de zaak naar eigen zeggen niet bagatelliseren, maar wees ook op andere loodbronnen, het feit dat niet iedereen stopt met het drinken van water met verhoogd loodgehalte en op het feit dat er ook in mineraalwater een bepaalde hoeveelheid lood mag zitten.

Hard aan het werk

Ymere is ondertussen hard aan het werk om loden leidingen te vervangen in Amsterdam Noord, maar deze omslag in denken heeft wel even geduurd. Al decennia is het probleem bekend en haalde Ymere weliswaar de loden leidingen in de woning weg als er iemand verhuisde, maar werd de gezamenlijke loden leiding lang niet altijd vervangen. In diverse zaken had dat zeker wel voor de hand gelegen naar de mening van de huurders. Ymere betoogde dat zij er nu alles aan doet om de problemen op te lossen.

Betreurenswaardig

HYA vindt het betreurenswaardig dat Ymere vast blijft houden aan haar bemonsteringsmethode. Deze doorstroombemonstering volstaat om lood op te sporen en daarmee het probleem aan te pakken. Het geeft echter geen uitsluitsel over hoeveel lood er in het drinkwater zit. Als er gemeten is na volledige doorstroming zal de gemiddelde inname vaak hoger liggen. Dat is ook gebleken uit onderzoek.  (zie ook hier het rapport Effectiviteit van het VEWIN-doorstroomadvies voor verlaging van het loodgehalte in drinkwater figuur 10).

Uitspraak

De uitspraak van Huurcommissie kan nog zo’n zes tot acht weken op zich laten wachten. Spannend. Want er ligt een afspraak met Ymere dat de uitspraak in deze zaken ook toegepast wordt op andere huurders die zelf een bemonstering hebben laten uitvoeren door een geaccrediteerde organisatie.
En waar de norm voor lood in drinkwater wordt overschreden kan de huurder aanspraak maken op een huurkorting totdat de loden leidingen zijn vervangen. Net zoals de huurder uit de Beemsterstraat in Noord.
Als de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan, brengen we jullie natuurlijk op de hoogte.

Bron: Stichting !Woon

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief