Disclaimer

Home 9 Disclaimer

Stichting Bewonersorganisatie Huurders Ymere Amsterdam, hierna te noemen Huurders Ymere Amsterdam, publiceert op de website huurdersymere.amsterdam teksten, afbeeldingen en andere materialen van Huurders Ymere Amsterdam, en materialen die door derden zijn aangeleverd.

De informatie op huurdersymere.amsterdam is vrijblijvend en geen concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Huurders Ymere Amsterdam.

Beperkte aansprakelijkheid
De op deze website aangeboden teksten, beelden en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Huurders Ymere Amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.

Zorgvuldigheid
Wij hebben bij het samenstellen van de informatie op huurdersymere.amsterdam grote zorgvuldigheid betracht. Huurders Ymere Amsterdam kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze informatie in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website altijd zonder onderbreking functioneert. Als u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet aansprakelijk zijn als u schade lijdt door inhoud die niet volledig, juist of actueel is of als u schade lijdt doordat de website tijdelijk uit de lucht is.

Hyperlinks
De website huurdersymere.amsterdam kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over deze websites van derden en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt aangeboden. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendomsrecht
Op de inhoud van onze website (waaronder teksten, audio, video, foto’s, grafisch materiaal, buttons, software en logo’s) rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan (onderdelen van de) inhoud van onze website te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Onder openbaarmaken wordt in dit verband mede begrepen het opnemen van inhoud van onze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding. Tenzij anders aangegeven op webpagina’s, is deze toestemming niet nodig voor het door u bekijken van (onderdelen van de) inhoud van onze website in uw browservenster voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Contactformulieren
Wij kunnen niet garanderen dat berichten die u ons per contactformulier stuurt ons in alle gevallen altijd (tijdig) bereiken. Hetzelfde geldt voor berichten die u ons zendt per e-mail. Vanwege het risico van onderschepping en misbruik bij elektronisch berichtenverkeer raden wij u af vertrouwelijke informatie per contactformulier of e-mail te versturen. Mocht u alsnog overgaan tot het verzenden van contactformulieren of e-mails, dan aanvaardt u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Daarbij wordt een publicatiedatum genoemd. Deze disclaimer is gepubliceerd op 20 juni 2016.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief