Resultaten en successen van HYA

Wat doet HYA in een jaar? Wat presteert ze? Waar is de huurdersorganisatie trots op? Wat zijn de resultaten van de inspanningen? Het zijn voor een deel lastige vragen om te beantwoorden omdat veel van de resultaten van HYA niet exact te benoemen zijn. Huurders zitten met kennis en ondersteuning aan tafel bij de corporatie, bij beleidsmakers en uitvoerders. Ze brengen binnen deze gesprekken en onderhandelingen het huurdersperspectief in en zorgen daardoor dat beleid of afspraken beter worden. De resultaten daarvan zijn niet één op één te benoemen, toch doen we ons best een lijstje successen van 2020 te benoemen.

Betaalbaarheid:

 • Pleiten voor maatwerk; aandacht voor verruimd recht op huurtoeslag; communiceren over wat je moet doen bij een huurachterstand in coronatijd; aandacht voor het registratiepunt voor huurders die huur niet meer kunnen betalen; aandacht voor negatieve werking van de kostendelersnorm, inzet op gematigde huurverhoging; inzet op communicatie en ingangsdatum van eenmalige huurverlaging; aandacht voor het onderzoek naar de financiële positie van huurders van corporatiewoningen in Amsterdam (NIBUD); dankzij advies HYA stopte Ymere met het zélf afwijzen van bezwaar tegen huurverhoging.
  huur coronaBeleid:
 • Nieuwe woonruimteverdeling: HYA internetconsultatie en veel publicaties; mantelzorgende volwassen kinderen en medehuurderschap: veel inzet – met resultaat: nieuwe afspraken; loden leidingen: adviezen en meedenken (met succes: huurkortingen ‘coulance’); gemengde complexen: goede bijeenkomst gehouden met een duidelijk pleidooi naar Ymere; aandacht voor belangen van huurders uit de vrije sector naar voren brengen; veel aandacht voor hittewoningen en hittestress – nog zonder resultaat; veel aandacht voor en adviezen over de verkoop van sociale huurwoningen – HYA is een waakhond voor gemaakte afspraken.
  Ymere lood leidingen

Verduurzaming:

 • Op vele manieren pleiten voor grotere invloed bewoners op energietransitie; veel communicatie en uitleg over de ‘Transitievisie Warmte’; inzet op ‘Verbindend verduurzamen moet hand in hand gaan met armoedebestrijding’; aandacht voor energiearmoede; gewerkt aan stappenplan ‘Als je wijk van gas af gaat’; veel meedenken over betaalbaarheid en van gas af; toegetreden tot Werkgroep verduurzaming van Ymere met betrekking tot Zonnepanelen; opzetten Interne werkgroep Duurzaamheid, Energietransitie, Onderhoud en Renovatie.

zonnepanelen

Contact houden met achterban:

 • Publiceren over nieuws BC’s; grote enquête over wensen: wat willen bewonerscommissies van HYA?; organisatie van digitale ontmoetingen en vergaderingen met bewonerscommissies; huurders en bewonerscommissies geholpen bij projecten/trajecten en bij vele vragen; bewonerscommissies op thema met elkaar in contact gebracht.

Participatie:

 • Ondersteuning bewonerscommissies (ook bij oprichting); toen de participatie even niet mogelijk was geholpen met on hold zetten van projecten; verschillende nieuwe bewonerscommissies aangesloten bij HYA; nieuwe interne werkgroepen opgericht waar huurders bij zijn aangesloten; bij vele projecten/momenten/gesprekken als ondersteuner of mediator aanwezig geweest; structureel overleg gestart met afdeling Stedelijke Vernieuwing Ymere.
  Leefbaarheid

Samenwerking met Ymere:

 • Gezamenlijke sociale media campagne van huurdersorganisaties en Ymere tegen verhuurdersheffing; in samenwerking naar een nieuw traject verkoop gekomen– met meer participatie; meer afspraken om medewerkers in contact te laten komen met HYA, flyer gemaakt en verspreid onder servicemedewerkers; op dossier Loden leidingen en binnen transformatieprojecten samengewerkt; gezamenlijke werkgroep opgericht afdeling Stedelijke Vernieuwing om periodiek te kunnen overleggen over de projecten in Amsterdam; lastige gesprekken gevoerd rond dubbele erkenning bewonerscommissies; we werken samen aan nieuwe Samenwerkingsovereenkomst; gestart met overleg met WMM en Vechtstroom over toekomstige samenwerking.
  Stichting:
 • De ‘nieuwe’ bestuursleden zijn niet meer kandidaat, maar volwaardige bestuursleden! Nieuwe meerjarige beleidsvisie gemaakt; sterk ingezet op één team blijven in crisistijd; regio’s opnieuw onderverdeeld; nieuwe structuur ontwikkeld van klachten signaleren en oppakken en verdelen naar werkgroepen; zwartboek gemaakt van klachten en meldingen; werkgroepen in het leven geroepen, meerjarenbeleidsplan gemaakt.
  beleid Ymere

Communicatie:

 • Immer groeiende website; meer thematisch aanbod op de website; actiever en professioneler gebruik van verschillende social media; aandacht voor logisch proces beleidsplan-werkplan-jaarverslag; media-optreden om huurdersstandpunt naar voren te brengen.

  Lees ons hele hele jaarverslag. huurdersorganisatie

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief