Afspraken en discussiepunten: van hittewoningen tot verkoop sociale huurwoningen

Ruim twintig punten stonden op de agenda van Ymere en huurdersorganisatie HYA op 16 juni. Het beloofde een interessant gesprek te worden tussen het bestuur van HYA en het management van Ymere Amsterdam. Omdat HYA graag aan u duidelijk maakt waar ze mee bezig is, geven we u een kort overzicht van een flink aantal van de besproken punten.

Normaal hebben we dit ‘Stedelijk Overleg’ vier keer per jaar, maar door de destijds net uitgebarsten corona crisis was er in maart alleen schriftelijk overleg gevoerd. Dit zorgde ervoor dat sommige onderwerpen nog niet voldoende beantwoord waren. Hierdoor was de agenda voor de digitale vergadering op 16 juni erg lang.

We zullen in dit verslag niet op alle agenda-onderwerpen ingaan. Soms is dat niet handig / niet verstandig of niet interessant. HYA hecht wel aan openheid en transparantie en geeft hierbij een overzicht van een flink aantal agendapunten, vragen en antwoorden. Op termijn zullen we in onze berichtgeving ook opvolging geven aan de openstaande punten.

Agendapunten, vragen en antwoorden

Monitor prestatieafspraken
Wij hebben afgesproken dat HYA de prestatieafspraken gaat monitoren die tot Ymere te herleiden zijn. Op dit moment wordt door Ymere een monitor ontwikkeld, naar verwachting kunnen we het verhuurderheffingeerste monitorgesprek houden in het najaar.

Pilot voorrangsregeling
HYA heeft vragen gesteld over de pilot die Ymere is gestart om voorrang te geven aan sociale huurders voor de koop van een woning. We zullen hierover publiceren wanneer we antwoorden hebben.

Hitte in woningen
HYA heeft signalen gekregen dat huurders ontevreden zijn over de manier waarop Ymere omgaat met problemen rondom veel te hete woningen. Ook hoorde HYA dat er een werkgroep hitte is ingesteld. Wat gaat die doen en wat kunnen wij van hen verwachten? HYA wil graag een update over de hitte-problematiek geven aan onze lezers van de website.

Want na de hete zomer van 2019 besliste de huurcommissie en daarna de rechter dat oververhitting in een woning gezien kan worden als een gebrek. De rechter wees de huurders huurkorting toe. Het ging hier om woningen van Ymere in IJburg die meer dan 300 uur warmer zijn dan 26,5 graden. De bewoners van het complex op IJburg zijn in een slepende juridische procedure met Ymere beland. Vanwege het uitblijven van een oplossing, hebben de bewoners eind mei opnieuw een geding aangespannen.
Op dit moment is er nog geen norm voor oververhitting, maar extreem weer komt steeds vaker voor. Er moeten volgens HYA stappen worden gezet. Ymere antwoordde dat zij op dit moment weinig nieuws te melden heeft, daarnaast vertelde ze dat zij niet veel meldingen ontvangt van hittestress in woningen.

HYA antwoordde dat zij wel vaker huurders hoort over enorm warme woningen waar geen maatregelen zijn of worden getroffen. Maar nu blijkt dat men dit niet meldt bij Ymere, willen we graag vertellen dat het slim is dit wel te doen!

Oproep: Zit u in een veel te heet huis, ervaart u echte hittestress: meld het bij Ymere en stuur ons ook een berichtje.

Wooncoöperaties en Ymere
In het actieplan van de gemeente staat de ambitie om in samenwerking met corporaties meer beheerwooncoöperaties te realiseren. HYA vroeg zich af wat de ambities van Ymere hierin zijn. Deze blijken op het moment beperkt te zijn, namelijk het succesvol maken van de woningcoöperatie COPEKCABANA.

Nieuwsbrieven en HYA
HYA wil graag per direct alle Ymere-nieuwsbrieven ontvangen die worden gestuurd naar projecten, gebieden, bewoners en/of BC’s. Ymere gaat hier achteraan.

Coöptatierecht
HYA had signalen opgevangen dat er veranderingen waren in bestaande coöptatiecontracten. Ymere heeft verzekerd dat dit niet zo is. Wel kan het zijn dat nieuwe contracten, net als nieuwe huurcontracten, een actualiseringsslag hebben ondergaan.

Verkoopvijver en verkoopafspraken
HYA wil graag alle actuele afspraken en stukken rondom de verkoop van sociale woningen (nogmaals) toegestuurd krijgen. HYA wil de ‘verkoopvijver’ graag naast de prestatieafspraken houden. En HYA wil graag weten wat voor uitwerkingsafspraken op het gebied van bouw en verkoop er gemaakt zijn voor Ymere? De verkoop en nieuwbouwafspraken in de prestatieafspraken zijn een bulkafspraak die na afloop wordt gemonitord. De corporaties lijken uitwerkingsafspraken te hebben. HYA wil die voor Ymere graag kennen.

Ymere heeft toegezegd hiernaar te gaan kijken en hieraan te gaan proberen te voldoen in combinatie met de afspraak die is gemaakt om de prestatieafspraken te monitoren.

Beleid op het gebied van laadpalen
Naar aanleiding van meldingen van huurders wilden we het beleid van Ymere ten aanzien van laadpalen voor elektrische auto’s in bestaande en in nieuwe complexen kennen. Zo was er een huurder met een elektrische auto die enige tijd geleden te horen had gekregen dat Ymere geen laadpaal in de garage wilde plaatsen. Destijds gaf Ymere de volgende redenen: onduidelijkheid beleid Amsterdam, logistiek lastig, geen dekking verzekering i.v.m. mogelijk brandgevaar.
Nu het duidelijk is dat de gemeente in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s wil toestaan, lijkt ons dat hier een nieuw beleid op moet zijn.

Ymere antwoordt dat dit nieuwe beleid nog in de maak is. Ook geeft Ymere aan dat er in sommige VvE-complexen door de VvE wel toestemming wordt gegeven om een laadpaal te plaatsen. Het kan dus voorkomen dat er laadpalen in de garages aanwezig zijn en dat er aan huurders in diezelfde garage ‘nee’ wordt verkocht. Dat vindt HYA onrechtvaardig. Wordt vervolgd.

Parkeerbeleid
Wat is het beleid van Ymere op het gebied van parkeertarieven? Wij hebben het signaal binnengekregen dat er verschillende tarieven worden gehanteerd voor dezelfde parkeerplekken van huurders van sociale huurwoningen. Kan dat, mag dat en is dat wenselijk?

Het antwoord is dat dit mag conform het beleid uit 2010. HYA vindt de manier waarop het beleid nu uitpakt niet wenselijk en beraadt zich op een eventueel ongevraagd advies.

Mantelzorgers en medehuurdersschap
In 2019 had HYA een afspraak gemaakt met Ymere. HYA had signalen doorgegeven dat volwassen mantelzorgers bijna altijd buiten de boot vielen om medehuurdersschap te krijgen en dat dit leidde tot schrijnende situaties voor mensen die voor hun ouders zorgden. HYA was zeer content dat Ymere haar beleid aanpaste en de tekst op de website veranderde.

Nu vertelt Ymere dat er een brede discussie is in de stad over volwassen mantelzorgers en medehuurdersschap en dat wordt gewacht op de uitkomsten van dit debat en dat op dit moment de oude regels weer gelden. HYA wordt graag betrokken bij deze brede discussie en hoopt dat deze tot goede oplossingen leidt. Maar de huurdersorganisatie is wel verbolgen dat in de tussentijd samen gemaakte afspraken eenzijdig zijn ingetrokken. Wordt vervolgd.

 Mutatielijst

HYA en Ymere spreken af dat bewonerscommissies uitgebreide mutatielijsten kunnen krijgen wanneer ze daar naar vragen bij hun gebiedsconsulent.

Afspraken en bijeenkomsten HYA en Ymere

  • HYA en Ymere maken nog dit jaar een afspraak op managementniveau op het kantoor van HYA om te praten over het feit dat de huurders en de huurdersorganisatie zich niet altijd serieus genomen voelen. Hoe kan HYA haar rol beter pakken en hoe kan Ymere ons beter betrekken? We willen een ongedwongen gesprek op kantoor van HYA organiseren.
  • HYA gaat lunchpresentaties geven aan medewerkers van Ymere om daarmee meer bekendheid voor de organisatie en voor het belang van goede participatie te krijgen.
  • HYA en Ymere gaan samen na hoe in welke inwerkprogramma’s van Ymere HYA/SHY vermeld en geduid moet worden.

Participatie en corona
Wij zien dat bij een aantal projecten waar uitvoerige correspondentie over is geweest tussen Ymere en HYA er nog steeds veel misgaat. Wij hebben namens de huurders en BC’s nadrukkelijk participatie coronagevraagd om de ontwikkelingen in coronatijd on hold te zetten wanneer daar om wordt gevraagd, dit deden we ook via de Samenwerkende Huurders Ymere (SHY).

HYA heeft nu het aanbod aan Ymere gedaan om de relatie en de communicatie tussen Ymere en de betreffende bewonerscommissies te helpen verbeteren. Uw huurdersorganisatie wacht op een reactie op haar concrete aanbod.

Inzicht in opbouw woningen met een geliberaliseerd contract
Onder meer naar aanleiding van vragen van huurders hebben we Ymere gevraagd om inzicht in de opbouw (aantal per huurcategorie in Amsterdam) van de woningen met een geliberaliseerd contract. Als antwoord heeft HYA een actueel overzicht ontvangen

Zoals u leest is er veel besproken en gelukkig hebben we elkaar vaak kunnen vinden. Er blijven punten over waar we duidelijk verder over moeten praten. U kunt erop rekenen dat HYA dat blijft doen!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief